Sčítání 2021

Ochrana dat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Správa osobních údajů

Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad. Údaje jsou spravovány na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní úpravou na ochranu osobních údajů, a to jen po dobu nezbytně nutnou. Podrobnosti najdete na stránce Ochrana osobních údajů.

Zabezpečení
Sčítání 2021 využívá moderní osvědčené technologie nejen pro sběr, ale také pro ochranu dat. Jejich úroveň odpovídá platným zákonům.

GDPR a Sčítání 2021

Zpracování osobních údajů pro statistické účely odpovídá všem principům ochrany osobních údajů podle GDPR. Sčítání představuje specifickou kategorii zpracování, jíž je poskytována nejen základní ochrana podle GDPR, ale také ochrana podle zvláštních právních předpisů.

Na jakých zásadách stavíme?

Při ochraně dat jsou uplatňovány veškeré zásady ochrany osobních údajů týkající se zejména zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti a v neposlední řadě odpovědnosti. Jednou z hlavních zásad je také minimalizace možnosti přístupu k informacím.
Zpracovávané údaje se ukládají do zabezpečeného úložiště. Tím je zákonem zřízený Cenzový informační systém, který je zároveň informačním systémem veřejné správy a ze zákona se na něj vztahují přísná pravidla.

Povinnost mlčenlivosti

Osoby, které se v souvislosti s přípravou a zpracováním Sčítání 2021 seznámí s individuálními údaji, jsou povinné zachovat o nich mlčenlivost za všech okolností. V souvislosti s tím skládají osoby zajišťující sběr nebo zpracování údajů před zahájením prací na sčítání slib mlčenlivosti, který platí i po skončení sčítání.

Cookies a webová analytika

Internetové stránky Českého statistického úřadu využívají základní webovou analytiku bez ukládání cookies a jsou provozovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy.

Webovou analytiku využíváme za účelem zjišťování návštěvnosti, identifikace potenciálních nedostatků, nalezení nezobrazených stránek nebo problémů s indexací ve vyhledávačích, zjišťování oblíbenosti stránek a zlepšování uživatelské přívětivosti našich webových stránek jako celku.
Zároveň tuto analýzu využíváme při přípravě nových projektů, tvorbě nových webových prezentací (aplikací) či hodnocení těch běžících. Získaná data potřebujeme pro hodnocení kvality, účelnosti, nastavení parametrů systémů a kontrolu vynaložených finančních prostředků.


Soubory cookie

Webové stránky scitani.cz nepoužívají soubory cookie, a není tedy k jejich zpracování třeba předem udělený souhlas.


Technické provedení webové analytiky

Používáme platformu s otevřeným zdrojovým kódem Matomo, která je implementována na webových serverech ČSÚ v ČR. Pro zpracování údajů vytváří Matomo anonymní reporty.


Pomocí systému Matomo zpracováváme následující údaje:

 • anonymizovaná IP adresa (zkrácená na 2 bajty).
 • bezvýznamové ID uživatele platné 24 hodin
 • doba načtení stránky
 • název zobrazené stránky (titulek stránky)
 • URL zobrazené stránky (URL stránky)
 • odkazující stránka (URL stránky zobrazené před aktuální stránkou)
 • použité rozlišení obrazovky
 • datum a čas v místním časovém pásmu
 • soubory, na které bylo kliknuto nebo které byly staženy
 • externí odkazy, na které bylo kliknuto
 • poloha uživatele: země, region, přibližná zeměpisná délka a šířka
 • jazykové nastavení použitého prohlížeče
 • typ prohlížeče
 • vyhledávací dotazy na stránce Sčítání


Právní titul a retenční doba

Právním základem zpracování osobních údajů pro tuto webovou analytiku je čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Veřejný zájem vyplývá z výše popsaných účelů zpracování údajů.Systém Matomo provozujeme sami. Tyto údaje nepředáváme žádným třetím stranám. Údaje získané prostřednictvím služby Matomo budou po 24 hodinách anonymizovány. Matomo nevytváří profily a dodržuje nastavení „nesledovat" ve vašem prohlížeči.