Sčítání 2021

Vyhledávání

Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Prostřednictvím sčítacího formuláře se zjišťují pouze údaje, které nelze získat jiným způsobem. Velkou část údajů potřebných pro Sčítání 2021 přebíráme přímo z registrů státu. Ve formulářích tak zjišťujeme o polovinu údajů méně než při minulém sčítání.

Sčítání zatím nelze realizovat pouze na základě stávajících administrativních zdrojů dat. Zcela chybí registr bytů. V databázích státu nejsou ani všechny potřebné informace o vzdělání, ekonomické aktivitě a zaměstnání, dojížďce, adrese obvyklého bydliště, místě školy nebo pracoviště. Z registrů není možné získat ani údaje o složení domácností (například domácnosti seniorů, domácnosti rodičů samoživitelů).

Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Proto se sčítání v různých podobách provádí od starověku dodnes, a to po celém světě, od nejchudších zemí po ty ekonomicky nejvyspělejší. Sčítáme se proto, aby byly dostupné údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Tyto údaje nejsou žádným jiným způsobem zjistitelné. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným povodňovým rizikem, při tvorbě územních plánů či při zásazích hasičů.

Sčítání je ze zákona povinné. Zjišťované údaje, které jsou dány závaznými evropskými nařízeními, je nezbytné získat prostřednictvím celoplošného šetření. Hodnota cenzu spočívá v získání informací od všech obyvatel, a to k témuž okamžiku. V případě dobrovolné účasti by výsledky sčítání nebyly spolehlivé a dostatečně kvalitní. To by velmi negativně omezilo možnost jejich využití – například při rozhodování o kapacitách školek nebo domovů pro seniory, při analýze záplavových území nebo plánování dopravních služeb. Pokud by sčítací formuláře vyplnila jen část obyvatel, hrozilo by, že sčítání nebude obsahovat údaje za všechny obce. Starostové, regionální firmy či provozovatelé lokálních služeb by tím přišli o vysoce potřebné údaje pro svou činnost.

Dle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, budou veškeré získané údaje využity výhradně ke statistickým účelům. Výsledky budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě (počty, podíly či průměry), která nebude umožňovat identifikaci fyzických osob. Údaje získané pro statistické účely nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem zpřístupněny jiným subjektům, a to ani státním úřadům či orgánům veřejné moci. Jedná se o základní princip fungování oficiální statistiky garantovaný zákonem. Je tedy zcela vyloučeno, aby poskytnutí údaje komukoliv způsobilo jakýkoliv postih, znevýhodnění, újmu či škodu.

Česká republika realizuje Sčítání 2021 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 763/2008, o sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání 2021 je rovněž plně v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů].

Při zpracování poskytnutých údajů důsledně dbáme na ochranu soukromí. Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem a pro zákonem stanovené účely. Dodržujeme tak veškeré zásady zpracování osobních údajů stanovené v čl. 5 nařízení, tedy zákonnost, korektnost a transparentnost, účelové omezení, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost a v neposlední řadě odpovědnost. V souladu se zásadou minimalizace uchováváme osobní údaje pouze po nezbytnou dobu. Všechny identifikační údaje jsou po skenování a ověření kvality sčítacích formulářů a přiřazení potřebných informací z databází státu k vyplněným údajům trvale zlikvidovány, papírové formuláře jsou dle přísných bezpečnostních standardů skartovány a osobní údaje v elektronické podobě bezpečně vymazány. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na scitani.cz/gdpr.

Veškeré údaje použijeme pouze pro zpracování a publikování souhrnných statistických výsledků (počty, podíly či průměry).

Všechny identifikační údaje jsou během zpracování (tj. po naskenování a ověření kvality sčítacích formulářů a přiřazení potřebných informací z databází státu k vyplněným údajům) anonymizovány a po zpracování trvale zlikvidovány. Papírové formuláře jsou dle přísných bezpečnostních standardů skartovány.

Výsledky sčítání nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě (počty, podíly či průměry), která neumožňuje identifikaci fyzických osob. To je jeden ze základních principů oficiální statistiky.

Česká pošta spolupracovala na aktualizaci a doplňování informací o domech a bytech, realizaci zkušebního sčítání, tisku listinných materiálů, distribuci a sběru listinných sčítacích formulářů, jejich digitalizaci (skenování) a skartaci a provozu sítě kontaktních míst na svých vybraných pobočkách. O provedení terénních prací Českou poštou rozhodla svým usnesením č. 391 ze dne 19. června 2018 vláda ČR při schvalování návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.