Sčítání 2021

Podrobná nápověda k otázkám

[A1] „Kde bydlíte?“

[A2] „Vyberte typ Vašeho obydlí / způsob bydlení.“

[A3] „Bydlíte ve vlastním, v pronajatém, nebo jinak?“

[A4a] „Jaká je plocha bytu?“

[A4b] „Kolik má byt obytných místností?“

[A4c] „Je součástí bytu kuchyň nebo kuchyňský kout?“

[A5] „V jakém patře se byt nachází?“

[A6] „Je do bytu zaveden plyn?“

[A7] „Je do bytu zaveden přívod vody?“

[A8] „Jaký je převažující způsob vytápění bytu?“

[A9] „Jaký zdroj energie / druh paliva je používán k vytápění bytu?“

[A10] „Uveďte všechny osoby, které bydlí společně v tomto bytě/obydlí k 26. 3. 2021.“

[A11] „Hospodaří všechny osoby … společně?“

[A12] „Zapište … čísla těch osob, které hospodaří společně.“

[A13] „Uveďte vztahy mezi všemi osobami…“

[B1] „Příjmení“ a [B2] „Jméno“

[B3a] „Rodné číslo“

[B3b] „Typ dokladu, číslo dokladu, datum narození, pohlaví“

[B4] „Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)?“

[B5] „Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?“

[B6] „… Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.“

[B7] „… Uveďte, kolik se Vám narodilo dětí.“

[B8] „Jaký je Váš mateřský jazyk?“

[B9] „Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).“

[B10] „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“

[B11a] „Do jaké z následujících skupin patříte?“

[B11b] „Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?“

[B12] „Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.“

[B13] „Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou práci).“

[B14] „Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?“

[B15] „Jak často dojíždíte či docházíte do práce nebo do školy z obvyklého bydliště …?“

[B16] „Jaký dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu cestu do práce nebo školy?“

 


 

[A1] „Kde bydlíte?“

a1

[A1] Jak na to?

V otázce „Kde bydlíte?“ (v listinném sčítacím formuláři A1) nejprve uveďte, zda fakticky žijete v České republice, nebo v jiném státě. Vyberte pouze jednu z uvedených možností. Žijete-li v tuzemsku, napište přesnou adresu svého obvyklého bydliště. Nemusí (ale samozřejmě může) se přitom jednat o adresu trvalého pobytu. Pokud se aktuálně stěhujete, napište adresu, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021. Pokud například z důvodu práce nebo studia pobýváte střídavě na několika místech, jako bydliště uveďte místo, kde máte rodinné vazby, kde jste členy domácnosti, kde jste doma (i když třeba trávíte větší část týdne v místě přechodného ubytování, například na koleji, ubytovně či v podnikovém bytě). Pokud bydlíte na několika místech a nemůžete se rozhodnout, které vybrat, vyplňte bydliště, ve kterém bydlíte převážnou část roku, nebo místo, kde jste bydleli k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021.

Bydlíte-li v zahraničí, uveďte název státu (česky), a pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, pokračujte rovnou otázkou A10 „Uveďte všechny osoby, které bydlí společně v tomto bytě/obydlí…“ (parametry bydlení osob v zahraničí totiž nejsou předmětem sčítání).

 

[A1] Vysvětlivky

Obvyklé bydliště (také faktické bydliště) je místo, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času bez ohledu na dočasnou nepřítomnost například pro účely dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest a léčení. Ve sčítání se zjišťuje místo, kde sčítaná osoba fakticky žije a kde má svou domácnost, případně rodinu. Nemusí (ale samozřejmě může) se přitom jednat o adresu trvalého pobytu, kterou máte zapsánu v dokladech.

Číslo popisné se obvykle uvádí v adrese před lomítkem (například Lomnická 735/15). Je to unikátní identifikátor budovy v dané části obce.

Číslo orientační se obvykle uvádí za lomítkem (například Lomnická 735/15). Je složeno z maximálně tří číslic a případně písmene (například 2a, 42b). V některých obcích s pojmenovanými ulicemi se toto číslo přiděluje pro jednoznačné označení budovy v rámci ulice. Čísla orientační nemusejí být ve všech obcích. Není-li číslo orientační součástí adresy, ponechte pole za lomítkem prázdné.

Čísla evidenční se přidělují namísto čísla popisného především stavbám pro rodinnou rekreaci a dočasným stavbám.

Budovám se nejčastěji přidělují čísla popisná, některým namísto toho čísla evidenční a některým budovám se žádné číslo nepřiděluje.

 

[A1] Životní situace

Musím uvádět místo trvalého pobytu, i když bydlím jinde?
Při sčítání se zjišťuje tzv. obvyklé bydliště. Jedná se o místo, kde skutečně bydlíte a kde máte svou domácnost, případně rodinu. Adresa trvalého bydliště, kterou máte uvedenu v dokladech, není pro účel sčítání podstatná.

Jaké mám zadat bydliště, když jsem se v průběhu sčítání stěhoval/-a?
Pokud jste se na konci března 2021 stěhovali, uveďte adresu platnou k půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. To je rozhodný okamžik sčítání.

Jaké vyplnit obvyklé bydliště, když jsem se během roku zdržoval/-a na několika místech?
Jako obvyklé bydliště uveďte adresu, kde během roku převážně bydlíte. Pokud toto nelze určit, uveďte adresu, jež je aktuální v rozhodném okamžiku, tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

Pokud jsem během sčítání na návštěvě u známých, jakou adresu bydliště mám vyplnit?
Přestože jste v rozhodný okamžik sčítání (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) mimořádně mimo svou domácnost, uveďte do sčítacího formuláře adresu obvyklého bydliště.

Mám pouze číslo domu a nevím, zda se jedná o číslo popisné, či orientační.
Pokud máte na domě jenom jedno číslo, pravděpodobně/nejčastěji se jedná o číslo popisné.

 

[A1] Proč tento údaj zjišťujeme?

Údaje ze sčítání jako jediné ukážou, kde obyvatelé České republiky skutečně bydlí. Ne všechny osoby bydlí v místě trvalého pobytu. Mnoho osob je přihlášeno k trvalému pobytu na určité adrese, kde se nezdržují (typicky vysokoškoláci nebo studenti na internátech, dále pak lidé, kteří se kvůli práci přestěhovali do jiného města, kraje nebo do ciziny a do místa trvalého pobytu jen čas od času dojíždějí). Získané informace mohou sloužit například jako podklad pro posílení linek MHD. Údaje o rozmístění obyvatel v kombinaci s dalšími umožňují popsat podmínky života či například dostupnost práce nebo domovů pro seniory v jednotlivých lokalitách. Přinášejí také informace o tom, kde které profese přebývají, či naopak chybějí. Sčítání je rovněž jedinečným uceleným zdrojem údajů o počtech spoluobčanů, kteří se přestěhovali do ciziny.

 

Zpět na přehled otázek

 

 [A2] „Vyberte typ Vašeho obydlí / způsob bydlení.“

a2

[A2] Jak na to?

V otázce „Vyberte typ Vašeho obydlí / způsob bydlení.“ (v listinném sčítacím formuláři A2) uveďte typ obydlí, které jste uvedli v předchozí otázce „Kde bydlíte?“ (A1). Vyberte pouze jednu z uvedených možností. Volbu „Byt v domě“ uveďte bez ohledu na druh domu (byt v rodinném domě, ale i celý rodinný dům, byt v bytovém domě, byt školníka ve škole, byt správce v domově pro seniory apod.). Pokud v nedávné době došlo ke změně (například ke kolaudaci), vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (například pokud byl dům zkolaudován až 31. března, zvolte variantu „Nezkolaudovaný dům, nouzové obydlí, přístřeší“).

 

[A2] Vysvětlivky

Bytem se rozumí uzavřený soubor místností (případně jedna místnost), které splňují požadavky na bydlení a jsou k bydlení určeny. Byt může být v jakémkoli druhu domu – bytová jednotka v bytovém domě, v rodinném domě (resp. celý rodinný dům lze považovat za byt), ale i v budově sloužící k jiným účelům než k bydlení, jako je například škola, nádraží, administrativní nebo provozní budova a podobně.

Byt v domě uveďte, pokud bydlíte v rodinném domě nebo jeho části či v bytovém domě, jako je například panelový a činžovní dům. Patří sem i služební byt správce, například v domově pro seniory nebo ubytovně.

Rekreační objekt zahrnuje rekreační chatu, chalupu, zahrádkářskou chatu, rekreační domek. Obecně jde o stavbu, která odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci a je k tomuto účelu původně určena, ovšem je využívána k bydlení.

Nezkolaudovaný dům, nouzové obydlí, přístřeší je volba, která zahrnuje různé typy nouzového bydlení, například nouzové ubytování na pracovišti, nouzové a provizorní stavby či objekty, boudy, sruby.

Mobilní (pohyblivé) obydlí je objekt, který může být přepravován nebo se pohybovat a který zároveň slouží jako bydliště. Je to například maringotka, mobilní dům, obytná loď/hausbót, obytný vůz, karavan.

Ubytovací zařízení uveďte v případě, že bydlíte v zařízení poskytujícím dlouhodobé ubytování a služby, které sdílíte s dalšími osobami (koupelna, jídelna, ložnice aj.). Přestože v takovém zařízení můžete mít k dispozici samostatné ubytovací prostory, nejedná se o bydlení v bytě. Za ubytovací zařízení se považuje například penzion, hotel, ubytovna, hostel, apartmán, studentská kolej, domov mládeže, dětský domov, penzion pro seniory, ústav sociální péče, klášter, konvent, léčebna, azylové zařízení, věznice a podobně.

 

[A2] Životní situace 

Co mám uvést, pokud bydlím v rodinném domě?
Pokud bydlíte v rodinném domě, označte v otázce „Vyberte typ Vašeho obydlí / způsob bydlení.“ (v listinném sčítacím formuláři A2) možnost „Byt v domě (rodinném, bytovém, škole aj.)“. Nezáleží na tom, zda v domě bydlí jedna či více domácností či zda je rozdělen na části.
Volba „Byt v domě“ se uvádí ve všech případech bydlení domácnosti v bytě bez ohledu na druh domu (byt v rodinném nebo bytovém domě nebo i v případě například bytu školníka ve škole či bytu správce v domově pro seniory).

Musím vyplnit v případě nezkolaudovaného domu údaje o bydlení?
U nezkolaudovaného domu přejděte z otázky „Vyberte typ Vašeho obydlí / způsob bydlení.“ (v listinném sčítacím formuláři A2)  na seznam osob „Uveďte všechny osoby, které bydlí společně v tomto bytě/obydlí k 26. 3. 2021.“ (A10).

 

[A2] Proč tento údaj zjišťujeme?

Díky údajům o typu obydlí zjistíme, v jakých lokalitách žijí lidé v nestandardních podmínkách. Obzvláště důležité je to v případě sociálně slabších skupin obyvatelstva. Díky kombinaci různých charakteristik je sčítání také jedinečným uceleným zdrojem dat o tom, kolik seniorů bydlí v domovech důchodců, a kolik jich naopak žije doma, zda mají oporu v manželovi či manželce nebo rodině. To vše může být nápomocné při plánování opatření ze strany státu, například při rozvoji externích pečovatelských služeb.

 

Zpět na přehled otázek

 

[A3] „Bydlíte ve vlastním, v pronajatém, nebo jinak?“

a3

[A3] Jak na to?

V otázce „Bydlíte ve vlastním, v pronajatém, nebo jinak?“ (v listinném sčítacím formuláři A3) vyberte právní důvod užívání bytu, který jste uvedli v otázce „Kde bydlíte?“ (A1). Vyberte pouze jednu z uvedených možností. Pokud bydlíte ve vlastním rodinném domě, zvolte odpověď „Byt ve vlastním domě a obývaný vlastníkem“. Pro označení „Byt ve vlastním domě…“ nebo „Byt v osobním vlastnictví…“ stačí, aby byl vlastníkem alespoň jeden člen domácnosti. Pokud v nedávné době došlo ke změně (například jste bezplatně bydleli v podnikovém bytě, který vám následně podnik pronajal), vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021. Jestliže došlo k pronájmu před tímto datem, zvolte variantu „Byt nájemní/pronajatý, ve kterém jeho vlastník obvykle nebydlí“.

 

[A3] Vysvětlivky

Byt ve vlastním domě a obývaný vlastníkem je většinou v rodinném domě, může být i ve vlastním bytovém domě. Pro označení této možnosti stačí, aby byl vlastníkem alespoň jeden člen domácnosti. Tato varianta se vyznačí i v případě spoluvlastnictví dvou nebo více fyzických osob – spoluvlastníků nebo společného jmění manželů.

Byt v osobním vlastnictví a obývaný vlastníkem je byt, jehož (alespoň jeden) uživatel je vlastníkem. Většinou jde o byt v bytovém domě. Tato varianta se vyznačí i v případě spoluvlastnictví dvou nebo více fyzických osob – spoluvlastníků nebo společného jmění manželů. Byt v osobním vlastnictví nemůže být ve vlastním rodinném domě – ten se vyznačuje jako „Byt ve vlastním domě…“.
Pro označení za osobní vlastnictví stačí, aby byl vlastníkem alespoň jeden člen domácnosti. Pokud tedy v bytě společně bydlí více osob a alespoň jedna z nich je (spolu)vlastníkem bytu, označí se tato možnost, i když ostatní spolubydlící například užívají byt bezplatně nebo jsou podnájemníky.

Byt patřící družstvu a obývaný členem družstva je užíván na základě členství v bytovém družstvu (které je uvedeno v katastru nemovitostí jako vlastník bytu, případně jako vlastník celého domu).
Bytové družstvo není totéž co společenství vlastníků jednotek (SVJ), které samo o sobě není vlastníkem (je pouze způsobilé jednat ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu).

Bezplatné užívání bytu, ve kterém jeho vlastník obvykle nebydlí, se vztahuje na situace, kdy bezúplatně užíváte byt, jenž zpravidla patří příbuzným nebo jiným blízkým osobám. Znamená to, že nemáte uzavřenou nájemní smlouvu. Můžete si však sami hradit náklady na bydlení a provoz domácnosti (elektřina, plyn, komunální odpad apod.). Vlastník bytu má v tomto případě obvyklé bydliště na jiném místě, v bytě nebydlí. Je-li některá z osob bydlících v bytě vlastníkem (nebo spoluvlastníkem), označte možnost „Byt ve vlastním domě a obývaný vlastníkem“ nebo „Byt v osobním vlastnictví a obývaný vlastníkem“.

Byt nájemní/pronajatý, ve kterém jeho vlastník obvykle nebydlí, je byt užívaný na základě nájemní či podnájemní smlouvy. Není rozhodující, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo neurčitou. Pronajaté byty mohou být i v rodinných domech, resp. celý rodinný dům může být v nájmu či pronájmu. Tuto možnost vyberte i v případě, že máte pronajatý podnikový či vojenský byt. Je-li některá z osob bydlících v bytě vlastníkem (nebo spoluvlastníkem), označte možnost „Byt ve vlastním domě a obývaný vlastníkem“ nebo „Byt v osobním vlastnictví a obývaný vlastníkem“.

Jiný důvod užívání bytu uveďte, pokud žádná z předchozích možností neodpovídá vaší situaci.

 

[A3] Životní situace 

Co znamená výraz „[kde] vlastník obvykle nebydlí“?
Při odpovědi vždy záleží na tom, zda vlastník v tomto bytě fakticky bydlí, nebo nikoliv. Má-li obvyklé bydliště na jiném místě, znamená to, že „vlastník [zde] obvykle nebydlí“. Sečte se tam, kde má svou domácnost, případně rodinu. Je-li některá z osob bydlících v bytě vlastníkem (nebo spoluvlastníkem), označí se buď možnost „Byt ve vlastním domě a obývaný vlastníkem“, nebo „Byt v osobním vlastnictví a obývaný vlastníkem“.

Ten, kdo bydlí s rodiči v jejich domě, má jako důvod užívání bytu zvolit možnost „Bezplatné užívání bytu…“, „Jiný důvod užívání bytu“, nebo jinou?
Pro označení za vlastnictví / vlastnické bydlení stačí, aby byl vlastníkem nemovitosti alespoň jeden člen domácnosti. Pokud tedy někdo bydlí s rodiči v jejich domě, uvede „Byt ve vlastním domě a obývaný vlastníkem“.

 

[A3] Proč tento údaj zjišťujeme?

Vlastní dům či byt obvykle představuje jistější zázemí. Vlastníci mívají pevnější vztah ke svému okolí, což do jisté míry omezuje jejich flexibilitu, například při stěhování/cestování za prací. V kombinaci s dalšími údaji o profesích v dané lokalitě může být toto zohledněno například při vzniku nových pracovních míst. Sčítání je také cenným zdrojem údajů o vývoji struktury vlastnictví v čase – jak se mění bydlení v nájmu, typické pro velká města, jaké jsou rozdíly mezi venkovem či například pohraničím, mezi okraji a centry měst. Všechny tyto informace mohou mít bezprostřední vliv na rozvoj developerského trhu a na předpovědi dostupnosti požadovaných typů bydlení.

 

Zpět na přehled otázek

 

[A4a] „Jaká je plocha bytu?“

a4a

[A4a] Jak na to?

V otázce „Jaká je plocha bytu?“ (v listinném sčítacím formuláři A4a) napište plochu bytu, který jste uvedli v otázce „Kde bydlíte?“ (A1), a to v m2 zaokrouhlených na celé číslo. Pozorně si přečtěte, co se do plochy započítává, a co ne. Pokud se plocha bytu v nedávné době změnila (například jste půdu přestavěli na obytnou místnost), napište údaj, který byl platný k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (pokud se tedy půda stala pokojem až 31. března, uvedete plochu bez půdy).

 

[A4a] Vysvětlivky

Do plochy bytu nezapočítávejte neobyvatelnou půdu, sklep, balkon, terasu, lodžii (ani zasklenou) nebo garáž.

Do plochy bytu započítejte obytné místnosti (například ložnici, obývací nebo dětský pokoj či jídelnu), dále pak kuchyň nebo kuchyňský kout a ostatní prostory uvnitř bytu. Ostatní prostory zahrnují příslušenství (koupelnu a záchod), předsíň, spíž, komoru, halu, chodbu apod. Rovněž sem patří plocha místností, které se nevyužívají přímo k bydlení, ale jsou vyčleněny k obchodním nebo pracovním účelům (například pracovna).

 

[A4a] Životní situace 

Jsem nájemník, nemám informace a majitel mi je nesdělí. Jak je mám zjistit?
Neznáte-li daný údaj a nemáte-li dokument s tímto údajem (například nájemní či podnájemní smlouvu), můžete se zeptat například správce domu, zástupce společenství vlastníků či sousedů. Eventuálně se pokuste daný údaj co nejpřesněji odhadnout – s ohledem na související skutečnosti, jež vám jsou známy.

 

[A4a] Proč tento údaj zjišťujeme?

Otázky týkající se velikosti bytů a dispozic ve spojení s počty osob v domácnostech poskytují informace o aktuálních podmínkách bydlení obyvatelstva. Ukazují také, ve kterých obcích je problematické sehnat bydlení a kde jsou lidé nuceni bydlet ve stísněných podmínkách. Ve spojení například s údaji o ekonomické aktivitě, vzdělání či dojížďce lze analyzovat i příčiny problémů v oblasti bydlení. Odpovědné úřady a instituce tak dostávají do rukou cenné informace nutné pro přípravu programů podpory a rozvoje bydlení na regionální a místní úrovni.


 

Zpět na přehled otázek

[A4b] „Kolik má byt obytných místností?“

a4b

[A4b] Jak na to?

V otázce „Kolik má byt obytných místností?“ (v listinném sčítacím formuláři A4b) uveďte, kolik místností určených k bydlení má byt, který jste uvedli v otázce „Kde bydlíte?“ (A1). Například samostatná kuchyň či WC sem nepatří. Vyberte pouze jednu z uvedených možností. Pozorně si přečtěte, co se považuje za obytnou místnost, a co ne. Pokud se v nedávné době změnil počet místností (například jste z půdy udělali obytnou místnost), vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (pokud se tedy půda stala pokojem až 31. března, uveďte počet místností bez tohoto nového pokoje).

 

[A4b] Vysvětlivky

Obytná místnost je určená k bydlení. Je to například ložnice, obývací nebo dětský pokoj či jídelna (pakliže je samostatnou místností). Obytná místnost má zpravidla dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a dostatečné vytápění s možností regulace tepla.

Obytnou místností není samostatná kuchyň, WC, koupelna, předsíň, komora, půda, sklep, balkon, terasa, lodžie (ani zasklená) ani schodiště. Obecně jí není místnost s plochou menší než 4 m2.

 

[A4b] Životní situace 

Dodatečně přepůlená místnost se počítá jako jedna místnost, nebo jako dvě místnosti?

Pokud jsou místnosti vzniklé rozdělením využívány jako obytné, uvedou se obě dvě místnosti.

Mám postel v kuchyni/předsíni/atd. Jedná se stále o neobytnou místnost?
Obytná místnost je místnost určená k bydlení, například ložnice, obývací nebo dětský pokoj. Obytnou místností není samostatná kuchyň, WC, koupelna, předsíň, komora, půda, sklep, balkon, terasa, schodiště nebo obecně místnost s plochou menší než 4 m2. Pokud tedy máte postel umístěnou například v předsíni, nejedná se o obytnou místnost.

 

[A4b] Proč tento údaj zjišťujeme?

Otázky týkající se velikosti bytů a dispozic ve spojení s počty osob v domácnostech poskytují informace o aktuálních podmínkách bydlení obyvatelstva. Ukazují také, ve kterých obcích je problematické sehnat bydlení a kde jsou lidé nuceni bydlet ve stísněných podmínkách. Ve spojení například s údaji o ekonomické aktivitě, vzdělání či dojížďce lze analyzovat i příčiny problémů v oblasti bydlení. Odpovědné úřady a instituce tak dostávají do rukou cenné informace nutné pro přípravu programů podpory a rozvoje bydlení na regionální a místní úrovni.

 

Zpět na přehled otázek


[A4c] „Je součástí bytu kuchyň nebo kuchyňský kout?“ 

a4c

[A4c] Jak na to?

V otázce „Je součástí bytu kuchyň nebo kuchyňský kout?“ (v listinném sčítacím formuláři A4c) uveďte pouze jednu možnost odpovídající bytu, který jste uvedli v otázce „Kde bydlíte?“ (A1). Pokud se dispozice bytu v nedávné době změnila (například jste sloučili kuchyň s obývacím pokojem), vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (například pokud ke změně dispozice došlo až 31. března, uveďte variantu „Kuchyň jako samostatná místnost“).

 

[A4c] Vysvětlivky

Kuchyň je prostor, který je svým vybavením a vnitřním uspořádáním určen k přípravě jídel a je oddělen stěnami nebo jiným způsobem od ostatních místností.

Kuchyňský kout není oddělen od ostatních prostor bytu zdí a je součástí jiné místnosti, například obývacího pokoje.

 

[A4c] Proč tento údaj zjišťujeme?

Otázky týkající se velikosti bytů a dispozic ve spojení s počty osob v domácnostech poskytují informace o aktuálních podmínkách bydlení obyvatelstva. Ukazují také, ve kterých obcích je problematické sehnat bydlení a kde jsou lidé nuceni bydlet ve stísněných podmínkách. Ve spojení například s údaji o ekonomické aktivitě, vzdělání či dojížďce lze analyzovat i příčiny problémů v oblasti bydlení. Odpovědné úřady a instituce tak dostávají do rukou cenné informace nutné pro přípravu programů podpory a rozvoje bydlení na regionální a místní úrovni.

 

Zpět na přehled otázek


[A5] „V jakém patře se byt nachází?“

a5

[A5] Jak na to?

V otázce „V jakém patře se byt nachází?“ (v listinném sčítacím formuláři A5) zvolte patro domu, na němž se nacházejí hlavní vstupní dveře do bytu, který jste uvedli v otázce „Kde bydlíte?“ (A1). Vyberte pouze jednu z uvedených možností. U mezonetů (bytů ve dvou patrech) jde obvykle o nižší patro (častý případ i v rodinných domech). V případě bytu v podkroví se podkroví považuje za další řádné patro (například u domu se dvěma patry a podkrovím se byt v podkroví označí jako 3. patro).

 

[A5] Vysvětlivky

Suterén, sklep uveďte v případě, že je byt umístěn v podzemním podlaží. To znamená, že podlaha nebo její větší část je níže než 0,8 m pod úrovní přilehlého terénu. Často se označuje zkratkou „1. PP“ (první podzemní podlaží) či „–1“, příp. „S“ (suterén).

Přízemí se zpravidla nachází v úrovni okolního terénu, příp. výše, a to po celém obvodu domu. V přízemí mohou být umístěny nejen byty, ale i nebytové prostory (například garáž, kotelna, obchod) nebo společné prostory domu. Často se označuje zkratkou „1. NP“ (první nadzemní podlaží), či „0“, příp. „P“ (přízemí).

Patro (= poschodí) označuje části domu nad přízemím. Pětipatrový dům má tak celkem šest podlaží/podlah (pokud nemá zároveň i podzemní část), tzn. přízemí (1. NP), 1. patro (2. NP), 2. patro (3. NP), 3. patro (4. NP), 4. patro (5. NP) a 5. patro (6. NP).

 

[A5] Životní situace

Jaké patro mám uvést, pokud se jedná o rodinný dům, který má více podlaží?

Pokud není rodinný dům rozdělen do více bytů, je považován za byt. Pokud má takový dům více pater, uveďte číslo patra, ve kterém se nacházejí hlavní vstupní dveře (obvykle se jedná o přízemí).

Bydlím v mezonetovém bytě (například 5. a 6. patře), označím obě tato poschodí?
Vyberte patro domu, na němž se nacházejí hlavní vstupní dveře do bytu (u mezonetového bytu se obvykle jedná o nižší poschodí).

V panelovém domě je pár schodů a pak výtah a první byty. Jedná se o přízemí, nebo o 1. patro?
Uveďte údaj o patře tak, jak je označen v domě, například ve výtahu.

 

[A5] Proč tento údaj zjišťujeme?

Sčítání je jedinečným uceleným zdrojem dat o výšce budov a jejich rozmístění v prostoru. Tato data jsou velmi důležitá pro odhady počtu lidí zasažených hlukem při sestavování hlukových map a ve výsledku pro realizaci potřebných protihlukových opatření. Mohou být také nápomocná při identifikaci rozmístění domácností seniorů ve vyšších patrech bez výtahů, či naopak v suterénních bytech, které jsou obzvláště v povodňových oblastech nejvíce ohroženy záplavami.

 

Zpět na přehled otázek


[A6] „Je do bytu zaveden plyn?“

a6

[A6] Jak na to?

V otázce „Je do bytu zaveden plyn?“ (v listinném sčítacím formuláři A6) zvolte pouze jednu z uvedených možností. Rozhodující je zavedení plynové přípojky (z veřejné sítě, ze zásobníku) do bytu. Nezáleží na tom, zda plyn aktivně užíváte, či ne. Uveďte tedy „Ano…“ i v případě, že jste plynovou přípojku například nechali zaslepit, plyn neodebíráte a neplatíte za něj žádné poplatky. Pokud byl plyn zaveden či odpojen nedávno, vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (například pokud váš dům nově připojili k plynovodu až 31. března, uveďte variantu „Ne, byt je bez přívodu plynu“).

 

[A6] Vysvětlivky

Veřejnou sítí je plynovodní síť zemního plynu pro více odběratelů.

Domovní zásobník plynu je nepřenosné plynové zařízení (například cisterna, tank) sloužící k uskladňování plynu. Je umístěn zpravidla v bezprostřední blízkosti domu. Je důležité nezaměňovat domovní zásobník s plynovými tlakovými lahvemi.

Plynové tlakové lahve jsou uzavíratelné, zpravidla kovové tlakové nádoby pro skladování, přepravu a využívání plynu na různých místech (říká se jim běžně také „plynové bomby“).

 

[A6] Životní situace

Jsem nájemník, nemám informace a majitel mi je nesdělí. Jak je mám zjistit?

Neznáte-li daný údaj a nemáte-li dokument s tímto údajem (například nájemní či podnájemní smlouvu), můžete se zeptat například správce domu, zástupce společenství vlastníků či sousedů. Eventuálně se pokuste daný údaj co nejpřesněji odhadnout – s ohledem na související skutečnosti, jež vám jsou známy.

 

[A6] Proč tento údaj zjišťujeme?

Údaje o tom, kolik domácností nemá v dané lokalitě plynovou přípojku, jsou velmi důležité pro tvorbu územně plánovacích podkladů, energetických koncepcí a pro rozhodování o rozvoji místních sítí a výstavbě plynovodů krajů, měst a obcí. Zjištěné údaje mohou pomoci odhalit nedostatky v dostupnosti těchto základních služeb a napravit tento stav.
 

Zpět na přehled otázek


 

[A7] „Je do bytu zaveden přívod vody?“

a7

[A7] Jak na to?

V otázce „Je do bytu zaveden přívod vody?“ (v listinném sčítacím formuláři A7) zvolte pouze jednu z uvedených možností. Pokud byla voda zavedena nedávno, vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (například pokud váš dům nově připojili k vodovodu až 31. března, uveďte variantu „Ne, byt i celý dům jsou bez vodovodu“).

 

[A7] Vysvětlivky

Veřejná vodovodní síť je určena k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou a je spravována vodohospodářskou organizací.

Soukromý zdroj vody / domácí vodovod (ze studny) zásobuje jednu nebo více nemovitostí. Je spravován majitelem, resp. majiteli zásobovaných nemovitostí.

 

[A7] Životní situace 

Jsem nájemník, nemám informace a majitel mi je nesdělí. Jak je mám zjistit?
Neznáte-li daný údaj a nemáte-li dokument s tímto údajem (například nájemní či podnájemní smlouvu), můžete se zeptat například správce domu, zástupce společenství vlastníků či sousedů. Eventuálně se pokuste daný údaj co nejpřesněji odhadnout – s ohledem na související skutečnosti, jež vám jsou známy.

 

[A7] Proč tento údaj zjišťujeme?

 

O kvalitě bydlení domácností v dané lokalitě vypovídá mimo jiné způsob zásobování pitnou vodou. Tyto údaje jsou velmi důležitým podkladem pro přípravu energetických koncepcí krajů, měst a obcí.
Údaj o počtu domácností čerpajících vodu z vlastní studny bez napojení na vodovod naznačí, kdo je nejvíce ohrožen v době sucha. Tyto výsledky tak mohou přímo ovlivnit rozvoj vodovodu v dané lokalitě.

 

Zpět na přehled otázek

 


[A8] „Jaký je převažující způsob vytápění bytu?“

a8

[A8] Jak na to?

V otázce „Jaký je převažující způsob vytápění bytu?“ (v listinném sčítacím formuláři A8) zvolte pouze jednu z uvedených možností, která je převládající. Pokud máte například ústřední dálkové topení, ale v dětském pokoji přitápíte elektrickým přímotopem, uveďte variantu „Ústřední dálkové…“. Převažující způsob vytápění lze určit například podle výše plateb. Pokud v nedávné době došlo ke změně způsobu vytápění, vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (například pokud váš dům nově připojili k ústřednímu dálkovému topení až 31. března a předtím jste měli pouze lokální topidlo, uveďte variantu „Lokální topidla…“).

 

[A8] Vysvětlivky

Ústřední dálkové vytápění je systém, v němž je teplo distribuováno z kotelny nebo teplárny, jež se nacházejí mimo dům. Kotelna zpravidla zásobuje více domů.

Ústřední domovní vytápění znamená, že je kotelna (či kotel) umístěna v domě, ovšem mimo byty, a vytápí zpravidla dva a více bytů v domě. Kotelna ústředního domovního vytápění může být umístěna i v bezprostřední blízkosti domu, slouží však pro vytápění tohoto jednoho domu.

Ústřední s vlastním zdrojem/kotlem pouze pro tento byt je topení zřízené pouze pro jeden byt. Je napojeno na jeden tepelný zdroj (kotel) a je obsluhováno přímo uživatelem bytu. Tento způsob bude vyznačen u rodinných domů s jedním bytem.

Lokální topidla/kamna vytápějí pouze místnost, ve které stojí (například akumulační, plynová topidla WAW, přímotopy, krby a kamna na tuhá paliva). V případě tuhých paliv a zemního plynu je kouř odváděn kouřovodem.

Jiný uveďte, pokud žádná z předchozích možností neodpovídá vaší situaci (například pokud využíváte tepelné čerpadlo či rekuperaci).

 

[A8] Životní situace 

Jsem nájemník, nemám informace a majitel mi je nesdělí. Jak je mám zjistit?
Neznáte-li daný údaj a nemáte-li dokument s tímto údajem (například nájemní či podnájemní smlouvu), můžete se zeptat například správce domu, zástupce společenství vlastníků či sousedů. Eventuálně se pokuste daný údaj co nejpřesněji odhadnout – s ohledem na související skutečnosti, jež vám jsou známy.

Jak zjistím, zda mám ústřední dálkové, či místní topení?
V případě ústředního dálkového vytápění je zdroj tepla umístěn mimo vytápěný objekt a vytápí se z něj celá řada budov. Takovým zdrojem může být teplárna nebo kotelna sloužící pro blok domů nebo sídliště. Součástí budovy není vlastní kotelna. V případě místního vytápění se v budově nebo její blízkosti nachází nějaký zdroj tepla, vlastní kotelna, která slouží pouze pro tuto budovu.

 

[A8] Proč tento údaj zjišťujeme?

Údaje o rozmístění lokálních topidel spolu s informacemi o druhu používaných paliv, hustotě obyvatelstva, charakteru zástavby aj. pomáhají k vytváření emisních map, analyzování emisí a ke zlepšování kvality ovzduší. Tyto informace rovněž umožňují sledovat dopad opatření v oblasti zvyšování energetické účinnosti a plánovat rozvoj energetických sítí.


 

Zpět na přehled otázek

 

[A9] „Jaký zdroj energie / druh paliva je používán k vytápění bytu?“

a9

[A9] Jak na to?

V otázce „Jaký zdroj energie / druh paliva je používán k vytápění bytu?“ (v listinném sčítacím formuláři A9) zvolte pouze jeden hlavní/převládající zdroj energie nebo druh paliva používaný k vytápění bytu. Lze také vybrat libovolný počet doplňkových zdrojů energie nebo druhů paliva. Pokud máte například ústřední dálkové topení, ale v dětském pokoji přitápíte ještě elektrickým přímotopem, uveďte jako hlavní variantu „Nakupované teplo (z kotelny mimo dům)“ a jako doplňkovou zvolte „Elektřina“. Hlavní a doplňkové palivo/energii lze určit podle velikosti spotřeby či výše plateb. Pokud v nedávné době došlo ke změně zdrojů energie (například jste si pořídili solární kolektory), vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (například pokud solární kolektory instalovali až 31. března, uveďte pouze původní způsob vytápění, který jste používali předtím).

 

[A9] Vysvětlivky

V případě variant „Nakupované teplo (z kotelny mimo dům)“ a „Elektřina“ se druh paliva používaného k jejich výrobě nezjišťuje.

 

[A9] Životní situace 

Mám více doplňkových zdrojů energie. Kolik jich mohu uvést?
Jestliže využíváte více doplňkových zdrojů energie, uveďte je. Do sčítacího formuláře lze zapsat všechny.

Jsem nájemník, nemám informace a majitel mi je nesdělí. Jak je mám zjistit?
Neznáte-li daný údaj a nemáte-li dokument s tímto údajem (například nájemní či podnájemní smlouvu), můžete se zeptat například správce domu, zástupce společenství vlastníků či sousedů. Eventuálně se pokuste daný údaj co nejpřesněji odhadnout – s ohledem na související skutečnosti, jež vám jsou známy.

 

[A9] Proč tento údaj zjišťujeme?

Informace o zdrojích paliva využívaných domácnostmi k vytápění slouží pro rozhodování o podpoře alternativních zdrojů energie, například v podobě dotací na výměnu kotlů, a pro zabezpečení dostupnosti příslušných technologií. Umožňují zjistit podíly obnovitelných zdrojů a strukturu energetické spotřeby, a tak rozhodovat o budoucnosti energetiky z pohledu domácností.

V důsledku pak napomáhají k rozhodnutí, zda a jaké elektrárny stavět s ohledem na jejich životnost, a přispívají tím ke snižování energetické závislosti včetně závislosti na dostupnosti a cenách jednotlivých druhů paliv.

 

Zpět na přehled otázek

[A10] „Uveďte všechny osoby, které bydlí společně v tomto bytě/obydlí k 26. 3. 2021.“

a10

[A10] Jak na to?

V otázce „Uveďte všechny osoby, které bydlí společně …“ (v listinném sčítacím formuláři A10) uveďte všechny osoby, které fakticky bydlely v bytě/obydlí, resp. domácnosti, kterou jste uvedli v otázce „Kde bydlíte?“ (A1), a to k 26. 3. 2021. Není rozhodující, zda jsou tyto osoby na dané adrese přihlášeny k trvalému pobytu. Jména zapište tak, jak jsou uvedena v českých dokladech. Uveďte i dočasně nepřítomné osoby, například z důvodu služební cesty či pobytu v nemocnici. Naopak neuvádějte dočasně přítomné osoby (například návštěvy), které obvykle bydlí jinde. Pokud se složení osob v nedávné době změnilo (například narodilo se miminko), vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021 (například pokud se miminko narodilo po rozhodném okamžiku, tedy ve 3 hodiny ráno 27. března, do seznamu osob se nezapisuje).

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, do seznamu uveďte nejprve sebe, pak ostatní dospělé a poté děti. Pokud se někdo z domácnosti sečetl online, doporučujeme ho zapsat jako posledního v seznamu (žádné další údaje na následujících stránkách se za něj nevyplňují). Osoby, které vyplnily online formulář, označte křížkem, například „Osoba 1 sečtena online“. Zvolené pořadí osob v seznamu prosím dodržujte při vyplňování všech dalších údajů. Pokud společně bydlí více než pět osob, potřebujete Dodatečný formulář pro domácnost. Obdržíte ho od sčítacího komisaře při jeho návštěvě v předem oznámených termínech nebo na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.

 

[A10] Vysvětlivky

V případě zdvojeného/složeného příjmení (například Šimková Novotná nebo Schwarz-Polívková) uveďte celé toto příjmení. Totéž platí i pro křestní jména, má-li osoba dvě.

Jménopříjmení cizince zapište tak, jak je uvedeno v českých dokladech, příp. cizineckém pase.

 

[A10] Životní situace 


Mám dítě ve střídavé péči. Který z rodičů sečte dítě v rámci své domácnosti?
Pokud je dítě ve střídavé péči, jako obvyklé bydliště se uvede adresa, kde během roku převážně bydlí. Pokud toto nelze určit, uvede se adresa aktuální v rozhodném okamžiku sčítání, tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

Bydlím ve vícegeneračním domě. Vyplňují se všichni zde bydlící do seznamu osob na jednom formuláři? Nebo má každá rodina vyplnit svůj formulář?
Jeden formulář se vyplňuje za jeden byt a osoby v něm bydlící. Pokud jsou ve vícegeneračním rodinném domě dva (popř. tři) oddělené byty, vyplní se formulář zvlášť za každý byt a zapíší se do něho osoby, které v něm žijí. Pokud je v rodinném domě pouze jeden byt, zapíší se všechny zde bydlící osoby do seznamu na jednom společném formuláři.

Mám v bytě nájemníka. Musíme vyplnit formulář společně?
Společný sčítací formulář pro domácnost by měly vyplnit všechny osoby, které bydlí v jednom bytě či jakémkoli jiném typu obydlí, tedy včetně nájemníka či podnájemníka. Nájemník či podnájemník bude následně uveden jako odděleně hospodařící domácnost.

Máme do seznamu uvést i návštěvy?
Společný sčítací formulář pro domácnost vyplňte za osoby, které s vámi stále bydlí. Neuvádějí se dočasně přítomné osoby (například návštěvy).

Máme uvést do seznamu člena domácnosti, který je dočasně pryč?
Společný sčítací formulář pro domácnost vyplňte i za členy domácnosti, kteří s vámi stále bydlí, i když jsou nějakou dobu pryč (dovolená, pobyt v nemocnici, služební cesta, stáž v zahraničí apod.). Není přitom rozhodující, kde jsou tyto osoby přihlášeny k trvalému pobytu.

Pokud se dítě narodí 26. března 2021, bude sečteno?
Pokud se dítě narodí před rozhodným okamžikem, tedy před půlnocí z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021, mělo by být sečteno.

V domácnosti nás žije více než 5 osob. Jak přidám/zapíšu do papírového formuláře další?
Pokud bydlí společně více než 5 osob, potřebujete dodatečný sčítací formulář pro domácnost. Každý dodatečný formulář pro domácnost obsahuje otázky pro dalších 6 osob.

 

[A10] Proč tento údaj zjišťujeme?

Jednou z unikátních možností, které nabízí pouze celoplošné sčítání, je zařazení jednotlivců podle různých kategorií domácností. Současně se dá zjistit, kde se tyto typy domácností nacházejí, jak bydlí nebo jakou mají ekonomickou aktivitu. Nabízí se tak jinak nedostupný souhrnný pohled na rodiny s dětmi, matky samoživitelky, osamocené seniory, nezaměstnané s dětmi, mladé rodiny a celou řadu dalších typů domácností. Tyto informace umožňují státu, místním samosprávám i firmám stanovit typizované potřeby domácností a vhodně reagovat nabídkou opatření a služeb (péče, aktivity, školy a školky, kroužky, hřiště a podobně) přesně v místech, kde je to skutečně potřeba.

 

Zpět na přehled otázek


 [A11] „Hospodaří všechny osoby … společně?“

a11

[A11] Jak na to?

V otázce „Hospodaří všechny osoby … společně?“ (v listinném sčítacím formuláři A11) uveďte, zda osoby ze seznamu dohromady sdílejí náklady na jídlo a provoz domácnosti (běžné například v rodině), či nikoliv. Zvolte pouze jednu z uvedených možností.

Pokud v listinném sčítacím formuláři zakřížkujete „Ano“, přejděte rovnou k otázce A13 „Uveďte vztahy mezi všemi osobami…“ (otázku A12 „Zapište … čísla těch osob, které hospodaří společně“ nevyplňujte). Pokud zakřížkujete „Ne“, přejděte k další otázce A12. Pokud zakřížkujete „Bydlím sám/sama“, přejděte rovnou k otázce B1 „Příjmení“ v další části formuláře (otázky A12 a A13 nevyplňujte).

 

[A11] Vysvětlivky

Společné hospodaření znamená, že společně sdílíte náklady zejména na jídlo nebo provoz domácnosti (běžné například v rodině). Náklady na provoz domácnosti zahrnují například nákup oblečení, hygienických potřeb, úklidových prostředků, praní prádla, dopravu, úhradu služeb televizního vysílání, internetu či mobilních operátorů. Do společně hospodařící domácnosti patří i děti nebo jiné závislé osoby, které v ní žijí, i když na výdaje domácnosti samy nepřispívají.

Společným hospodařením naopak není pouhé společné hrazení nákladů na bydlení (například spolubydlící sice dohromady hradí náklady za pronajatý byt, ovšem jinak si platí každý své další náklady, například za jídlo a dopravu, samostatně).

 

[A11] Životní situace 

Se spolubydlícími společně kupujeme věci na chod domácnosti (mycí prostředky, nádobí atd.), jídlo si však každý platí zvlášť. Jsme společně hospodařící domácnost?

Společné hospodaření znamená, že osoby společně sdílejí náklady zejména na jídlo nebo provoz domácnosti (běžné například v rodině). Do společně hospodařící domácnosti patří i děti nebo jiné závislé osoby, které v ní žijí, i když samy na výdaje domácnosti nepřispívají. Společným hospodařením naopak není pouhé společné hrazení nákladů na bydlení (například spolubydlící v pronajatém bytě, pokud jinak každý z nich hospodaří, zajišťuje si jídlo samostatně).

 

[A11] Proč tento údaj zjišťujeme?

Cílem sčítání je zjistit, zda osoby, které spolu bydlí, hospodaří společně, nebo naopak odděleně. Hospodaření je důležitou stránkou života každé domácnosti. Jak jsou na tom rodiče odrostlých dětí? Bydlí sami, či společně s dětmi a jejich potomky? Nakolik je rozšířené společné bydlení osob a vzniká kvůli nedostatku volných bytů či z finančních důvodů? Sčítání poskytuje odpovědi i na tyto otázky.

 

Zpět na přehled otázek

[A12] „Zapište … čísla těch osob, které hospodaří společně.“

a12

[A12] Jak na to?

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, v otázce A12 „Zapište … čísla těch osob, které hospodaří společně.“ napište do polí čísla osob ze seznamu, které hospodaří společně. Každou osobu zařaďte pouze do jedné hospodařící domácnosti (každé číslo osoby zapište pouze jedenkrát do jednoho z prázdných polí). Například pokud v rodinném domku bydlí matka (Osoba 1), otec (Osoba 2), jejich dcera (Osoba 3) a přítel dcery (Osoba 4), přičemž dcera s přítelem již hospodaří odděleně, na prvním řádku u 1. hospodařící domácnosti vepište OSOBA 1 a OSOBA 2, na druhém řádku u 2. hospodařící domácnosti vepište OSOBA 3 a OSOBA 4.

 

[A12] Grafický návod

a12gr

[A12] Vysvětlivky

Společné hospodaření znamená, že společně sdílíte náklady zejména na jídlo nebo provoz domácnosti (běžné například v rodině). Náklady na provoz domácnosti zahrnují například nákup oblečení, hygienických potřeb, úklidových prostředků, praní prádla, dopravu, úhradu služeb televizního vysílání, internetu či mobilních operátorů. Do společně hospodařící domácnosti patří i děti nebo jiné závislé osoby, které v ní žijí, i když na výdaje domácnosti samy nepřispívají.

Společným hospodařením naopak není pouhé společné hrazení nákladů na bydlení (například spolubydlící sice dohromady hradí náklady za pronajatý byt, ovšem jinak si platí každý své další náklady, například za jídlo a dopravu, samostatně).

 

[A12] Životní situace 


Do jaké hospodařící domácnosti patřím, když mám rodinu, ale finančně pomáhám například i mamince, bývalé manželce či platím alimenty?
Společné hospodaření se zjišťuje jen u lidí, kteří spolu žijí v jednom bytě, resp. domácnosti. Můžete přitom přispívat jiným lidem, kteří bydlí jinde, například přispívat na péči o děti bývalému partnerovi/partnerce, podporovat své rodiče, děti, vnoučata. To však není považováno za společné hospodaření. Každá osoba my měla být zařazena pouze do jedné hospodařící domácnosti.

 

[A12] Proč tento údaj zjišťujeme?

Cílem sčítání je zjistit, zda osoby, které spolu bydlí, hospodaří společně, nebo naopak odděleně. Hospodaření je důležitou stránkou života každé domácnosti. Jak jsou na tom rodiče odrostlých dětí? Bydlí sami, či společně s dětmi a jejich potomky? Nakolik je rozšířené společné bydlení osob a vzniká kvůli nedostatku volných bytů či z finančních důvodů? Sčítání poskytuje odpovědi i na tyto otázky.

Zpět na přehled otázek


 

[A13] „Uveďte vztahy mezi všemi osobami…“

a13

[A13] Jak na to?

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, v otázce A13 „Uveďte vztahy mezi všemi osobami…“ zakřížkujte vztahy osob ze seznamu v otázce A10. Dodržujte stejné číslování osob, tj. OSOBA 1 v seznamu je OSOBOU 1 i zde atp. Vyplňují se vztahy ke všem předchozím osobám, tedy u druhé osoby vztah k první, u třetí osoby vztah k první a druhé atd. Například pokud společně bydlí matka (Osoba 1), otec (Osoba 2) a jejich dcera (Osoba 3), zakřížkujte, že Osoba 2 pro Osobu 1 je „Manželem“, Osoba 3 pro Osobu 1 „Dcerou“ a Osoba 3 pro Osobu 2 rovněž „Dcerou“.

 

[A13] Grafický návod

a13gr

[A13] Vysvětlivky

Manžel/ka, partner/ka zahrnuje všechny možnosti partnerského vztahu, tedy manžel/ka, registrovaný/á panter/ka i osoba v nesezdaném soužití.

Zeť je manžel dcery.

Snacha je manželka syna.

Partner/ka dcery/syna se s výjimkou manželství týká všech typů partnerského vztahu vašich dětí. Jde jak o nesezdaná soužití osob opačného i téhož pohlaví, tak o registrované partnerství osob stejného pohlaví. Tato varianta doplňuje všechny ostatní druhy „partnerství“ kromě výše uvedené varianty Zeť/snacha, netýká se tedy manžela dcery či manželky syna.

Jiná příbuzná osoba je například bratranec, sestřenice, strýc, teta, synovec, neteř.

Jiná nepříbuzná osoba zahrnuje všechny ostatní případy, pro které nebylo možné zvolit některou z předchozích variant. Jedná se například o nájemníka nebo známého.

 

[A13] Životní situace 

Bydlí s námi dítě, které má moje partnerka ze svého prvního manželství. Mám ho zapsat jako „Syna, dceru“, nebo jako „Jinou nepříbuznou osobu“?

Pokud není dítě manželky z jejího předchozího vztahu váš příbuzný, je formálně správné uvést, že je to „Jiná nepříbuzná osoba“. Nebude však chybou, pokud uvedete „Syn, dcera“ v případě, že to považujete za odpovídající situaci ve vaší domácnosti.

Máme dítě v pěstounské péči. Máme ho označit jako „Syna, dceru“, nebo jako „Jinou nepříbuznou osobu“?
Pro dítě v pěstounské péči je formálně správné uvést „Jinou nepříbuznou osobou“. Nebude však chybou, pokud uvedete, že je vaším „Synem, dcerou“ v případě, že to považujete za odpovídající situaci ve vaší domácnosti.

 

[A13] Proč tento údaj zjišťujeme?

Cílem sčítání je zjistit, zda osoby, které spolu bydlí, hospodaří společně, nebo naopak odděleně. Hospodaření je důležitou stránkou života každé domácnosti. Jak jsou na tom rodiče odrostlých dětí? Bydlí sami, či společně s dětmi a jejich potomky? Nakolik je rozšířené společné bydlení osob a vzniká kvůli nedostatku volných bytů či z finančních důvodů? Sčítání poskytuje odpovědi i na tyto otázky.

Zpět na přehled otázek

 

[B1] „Příjmení“ a [B2] „Jméno“

b1-b2

[B1-B2] Jak na to?

Jméno a příjmení zapište tak, jak jsou uvedena v českých dokladech.

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, napište v otázkách B1 „Příjmení“ a B2 „Jméno“ údaje osob ze seznamu v otázce A10. Dodržujte totéž číslování osob, tj. OSOBA 1 v seznamu by měla být uvedena na formuláři pro OSOBU 1 (viz nahoře v hlavičce) a tak dále.

 

[B1-B2] Vysvětlivky

V případě zdvojeného/složeného příjmení (například Šimková Novotná nebo Schwarz-Polívková) uveďte celé toto příjmení. Totéž platí i pro křestní jména, má-li osoba dvě.

Jménopříjmení cizince zapište tak, jak je uvedeno v českých dokladech, příp. cizineckém pase.

 

[B1-B2] Proč tento údaj zjišťujeme?

Výsledky sčítání jsou anonymní. Vždy jde pouze o souhrnná statistická data (počty, podíly či průměry) bez možnosti identifikovat v nich konkrétní osoby. Pro vyplnění sčítacího formuláře je však třeba uvést svou totožnost. Musí být totiž zajištěno, že se každý sečte právě jednou. Je to důležité pro kvalitu výsledků. Bez identifikace osoby by také nebylo možné přiřadit k formulářům potřebné údaje přímo z databází státu a snížit počet zjišťovaných údajů o polovinu.

Zpět na přehled otázek

 

[B3a] „Rodné číslo“

b3a

[B3a] Jak na to?

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, stačí v otázce B3 „Uveďte buď rodné číslo (B3a), anebo údaje (B3b)“ uvést buď pouze rodné číslo (B3a – v levé části), anebo typ a číslo osobního dokladu, datum narození a pohlaví (B3b – v pravé části). Pokud máte 9místné rodné číslo, u 3místné koncovky za lomítkem nechte poslední políčko prázdné.

 

[B3a] Vysvětlivky

Rodné číslo je 10místné číslo (čísla vydaná před 1. 1. 1954 jsou 9místná) přidělované na území České republiky při narození nebo v dalších případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel.

 

[B3a] Životní situace 

Co mám uvést, když nemám rodné číslo?
Pokud nemáte rodné číslo, můžete uvést údaje platného osobního dokladu vydaného Českou republikou.

 

[B3a] Proč tento údaj zjišťujeme?

Výsledky sčítání jsou anonymní. Vždy jde pouze o souhrnná statistická data (počty, podíly či průměry) bez možnosti identifikovat v nich konkrétní osoby. Pro vyplnění sčítacího formuláře je však třeba uvést svou totožnost. Musí být totiž zajištěno, že se každý sečte právě jednou. Je to důležité pro kvalitu výsledků. Bez identifikace osoby by také nebylo možné přiřadit k formulářům potřebné údaje přímo z databází státu a snížit počet zjišťovaných údajů o polovinu.

Zpět na přehled otázek

 

 [B3b] „Typ dokladu, číslo dokladu, datum narození, pohlaví“

b3b

[B3b] Jak na to?

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, stačí v otázce B3 „Uveďte buď rodné číslo (B3a), anebo údaje (B3b)“ uvést buď pouze rodné číslo (B3a – v levé části), anebo typ a číslo osobního dokladu, datum narození a pohlaví (B3b – v pravé části). Křížkem označte typ dokladu a opište údaje platného občanského průkazu či cestovního pasu vydaného Českou republikou.

 

[B3b] Vysvětlivky

Použijte pouze platný doklad. Ověřte platnost dokladu, jehož číslo chcete zapsat. V případě, že je doklad neplatný, použijte jiný (například cestovní pas namísto propadlého občanského průkazu).

 

[B3b] Proč tento údaj zjišťujeme?

Výsledky sčítání jsou anonymní. Vždy jde pouze o souhrnná statistická data (počty, podíly či průměry) bez možnosti identifikovat v nich konkrétní osoby. Pro vyplnění sčítacího formuláře je však třeba uvést svou totožnost. Musí být totiž zajištěno, že se každý sečte právě jednou. Je to důležité pro kvalitu výsledků. Bez identifikace osoby by také nebylo možné přiřadit k formulářům potřebné údaje přímo z databází státu a snížit počet zjišťovaných údajů o polovinu.

Zpět na přehled otázek


[B4] „Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)?“

b4

[B4] Jak na to?

V otázce „Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)?“ (v listinném sčítacím formuláři B4) zvolte místo vašeho obvyklého bydliště jeden rok před sčítáním, tedy 26. března 2020. Vyberte pouze jednu z uvedených možností. Pokud jste před rokem žili v jiné obci v České republice, napište její název, okres a kraj. Praha je považována za jednu obec – pokud jste tedy žili například v Praze 5 a následně jste se přestěhovali do Prahy 14, zvolte „Ve stejné obci na jiné adrese“. Pokud jste bydleli v zahraničí, uveďte pouze název státu, a to česky.

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, vyplňte otázku pouze za osoby starší jednoho roku (tedy narozené do 26. března 2020 včetně). Za osoby mladší (narozené od 27. března 2020) ji nevyplňujte.

 

[B4] Vysvětlivky

Obvyklé bydliště (také faktické bydliště) je místo, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času bez ohledu na dočasnou nepřítomnost například pro účely dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest a léčení. Ve sčítání se zjišťuje místo, kde sčítaná osoba fakticky žije a kde má svou domácnost, případně rodinu. Nemusí (ale samozřejmě může) se přitom jednat o adresu trvalého pobytu, kterou máte zapsánu v dokladech.

 

[B4] Proč tento údaj zjišťujeme?

Sčítání je unikátním zdrojem umožňujícím zmapovat rozsah stěhování, které probíhá v rámci našeho území a mezi Českou republikou a zahraničím. Z dalších zjišťovaných charakteristik lze dovodit, o které typy domácností se v rámci migrace jedná. To je důležité například pro stanovení geografických oblastí s intenzivním populačním nárůstem, v nichž je nutné zabývat se zvýšením dostupnosti školek či škol.

 

Zpět na přehled otázek


[B5] „Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?“

b5

[B5] Jak na to?

V otázce „Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?“ (v listinném sčítacím formuláři B5) zvolte místo vašeho prvního bydliště, kde jste žili hned po narození. Údaj nelze zaměňovat za „místo narození“, které je uváděno například v rodném listu a většinou označuje adresu porodnice. Vyberte pouze jednu z uvedených možností. Pokud jste se narodili v jiné obci v České republice, než ve které nyní žijete, napište její název, okres a kraj. Praha je považována za jednu obec – pokud jste tedy bydleli například v Praze 5 a následně jste se přestěhovali do Prahy 14, zvolte „Ve stejné obci jako k 26. 3. 2021“. Pokud jste žili v zahraničí, uveďte pouze název státu, a to česky. Obec, okres, případně stát se uvádějí podle názvů a hranic platných k 26. březnu 2021.

 

[B5] Vysvětlivky

Obvyklé bydliště (také faktické bydliště) je místo, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času bez ohledu na dočasnou nepřítomnost například pro účely dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest a léčení. Ve sčítání se zjišťuje místo, kde sčítaná osoba fakticky žije a kde má svou domácnost, případně rodinu. Nemusí (ale samozřejmě může) se přitom jednat o adresu trvalého pobytu, kterou máte zapsánu v dokladech.

 

[B5] Životní situace 

Narodil/-a jsem se v obci, která zanikla. Jaký název mám vyplnit?
Pokud obec zcela zanikla (například v důsledku těžby nebo v pohraničí v poválečném období), uveďte alespoň název obce z období, kdy existovala.

Narodil/-a jsem se v obci, která byla přejmenována/sloučena. Jaký název mám vyplnit?
Název obce uveďte tak, jak se jmenovala v rozhodném okamžiku sčítání, tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

Po narození jsem bydlel/-a na Slovensku, ale když ještě patřilo do ČSSR/ČSFR. Jaký název státu mám vyplnit?
Státy uveďte podle současných hranic a jejich názvu aktuálního v rozhodném okamžiku sčítání, tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

 

[B5] Proč tento údaj zjišťujeme?

Sčítání je unikátním zdrojem umožňujícím zmapovat rozsah stěhování, které probíhá v rámci našeho území a mezi Českou republikou a zahraničím. Umožňuje identifikovat oblasti, které osídlují cizinci, a proto by tam mohla být užitečná větší nabídka jazykových kurzů či dalších integračních aktivit. Jedná se i o cenný zdroj sociodemografických dat. V lokalitách, kde převládají rodáci, je doložitelná jiná úroveň společenského života, pevnosti vzájemných vztahů či volební účasti.

 

Zpět na přehled otázek


[B6] „… Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.“

b6

[B6] Jak na to?

V otázce „… Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.“ (v listinném sčítacím formuláři B6) uveďte nejvyšší dosažené vzdělání na základě nejvyšší dokončené školy. Vyberte pouze jednu z uvedených možností. Není přitom podstatné, jakou formou bylo tohoto vzdělání dosaženo (denní, dálkové, večerní studium atd.). Rozhodující je získání příslušného certifikátu/dokladu o absolvování školy (vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce, výuční list, diplom apod.). Pokud jste vzdělání získali v nedávné době, uveďte, jaký stupeň vzdělání jste měli k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021. Pokud jste získali vzdělání v zahraniční vzdělávací instituci nebo soukromé vzdělávací instituci neakreditované ministerstvem školství, uveďte odpovídající stupeň vzdělání ve vzdělávacím systému České republiky.

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, pamatujte si, že je tato otázka určena pouze osobám, kterým je 15 a více let.

 

[B6] Vysvětlivky

Bez vzdělání uveďte, nemáte-li dokončený ani 1. stupeň základní školy.

Základní vzdělání uveďte, jestliže jste dokončili 2. stupeň základní školy či 2. stupeň speciální základní školy. Tuto variantu zvolí i studenti šestiletého a osmiletého gymnázia, případně osmiletých oborů konzervatoře, pokud již absolvovali první dva, resp. čtyři ročníky příslušného gymnázia (konzervatoře), tj. splnili povinnou školní docházku. Základní vzdělání uvedou i osoby, které dokončily 3. stupeň zvláštní školy, praktickou školu, dřívější měšťanskou školu či občanskou školu nebo pracovní stupeň pomocné školy, dále absolventi odborných učilišť se zvlášť upravenými učebními plány jednotlivých oborů středních škol, učilišť pro žáky s nedokončeným základním vzděláním a kurzů pro doplnění základního vzdělání.

Střední nebo vyučení (bez maturity) uveďte, jestliže jste absolventi středních odborných škol bez maturity nebo učňovských oborů bez maturity, tedy absolventi oborů středních odborných učilišť ukončených závěrečnou zkouškou (resp. oborů s výučním listem). Patří sem rovněž ukončené studium učebních oborů na dřívějších odborných učilištích, zvláštních odborných učilištích a učňovských školách. Tuto variantu zvolí i absolventi studijních oborů středních odborných škol, jejichž délka studia je kratší než 4 roky a končí závěrečnou zkouškou, absolventi různých typů dřívějších středních škol jednoletých až tříletých, včetně dívčích odborných škol, rodinných škol, obchodních škol a podobně.

Úplné střední všeobecné (s maturitou) uveďte, jste-li absolventi gymnázií, středních všeobecně vzdělávacích škol (SVVŠ), jedenáctiletých a dvanáctiletých středních škol, reálek a reálných gymnázií, vyšších dívčích škol, vojenských gymnázií apod. Tuto kategorii uvedou i absolventi oborů lyceí středních škol.

Úplné střední odborné (s maturitou), učební obor s maturitou zahrnuje absolvování studijních oborů na středních odborných školách ukončené maturitní zkouškou, všechny dřívější střední průmyslové, zdravotnické, ekonomické, pedagogické, umělecké a podobné školy, konzervatoř jen v případě, že byla ukončena maturitou. Dále sem patří absolvování středního odborného učiliště s ukončením studia maturitní zkouškou.

Nástavbové/zkrácené studium (s maturitou), absolvování dvou a více oborů středních škol uveďte, pakliže jste absolventi nástavbového studia (určeného pro uchazeče se středním odborným vzděláním a ukončeného maturitou) a rovněž i absolventi dvou nebo více středních škol ukončených závěrečnou zkouškou nebo maturitou a absolventi zkráceného studia s maturitní zkouškou nebo výučním listem.

Pomaturitní studium uvedou absolventi pomaturitního studia (současných pomaturitních specializačních kurzů i všech forem bývalého pomaturitního studia).

Konzervatoř (ukončena absolutoriem) vyberou absolventi uměleckých oborů konzervatoří, pouze pokud zakončili úplné studium absolutoriem.

Vyšší odborné vzdělání (DiS.) zvolí absolventi vyšších odborných škol (nositelé titulu DiS.) nebo experimentálního vyššího studia na středních odborných školách. Pokud jste získali vyšší odborné vzdělání na konzervatoři (s absolutoriem), uveďte „Konzervatoř (ukončena absolutoriem)“.

Bakalářské (Bc., BcA.) uvedou absolventi bakalářského studijního programu (3–4 roky), nositelé akademických titulů Bc., BcA.

Magisterské zahrnuje absolventy vysokých škol (tzn. dřívější vysokoškolské vzdělání) a absolventy současného magisterského studijního programu (4–6 roků). Tuto variantu uvedou nositelé titulů Mgr., MgA., Ing., MUDr., JUDr., RNDr., MVDr., PhDr., ThDr. aj.

Doktorské zahrnuje pouze současný doktorský studijní program a bývalou vědeckou přípravu. Tuto variantu zvolí nositelé titulů Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.

 

[B6] Životní situace 

Mám uvést všechny stupně vzdělání, které jsem absolvoval/-a?
Uveďte pouze nejvyšší dosažené vzdělání. Máte-li například maturitu a ukončili jste vysokou školu (například získáním akademického titulu – magisterského), uveďte pouze magisterské vzdělání.

Co když jsem začal/-a studovat, ale nemám vzdělání dokončené?
Pokud nemáte vzdělání dokončené, označte předchozí nižší stupeň vzdělání, který již máte dokončený.

Absolvoval/-a jsem vysokou školu před rokem 1990. Mám uvést magisterské, nebo bakalářské vzdělání?
Pokud jste absolvovali vysokou školu v době před rokem nabytí platnosti současného zákona o vysokých školách, tj. vysokoškolské studium ve standardní délce 5–6 let, odpovídá to současnému magisterskému vzdělání. Označte odpověď „Magisterské…“.

Mám brát v úvahu jen školy absolvované v ČR, nebo i v zahraničí?
Jestliže jste získali vzdělání v zahraniční vzdělávací instituci nebo soukromé vzdělávací instituci neakreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, uvádějte odpovídající stupeň vzdělání ve vzdělávacím systému České republiky.

Co když nemám nostrifikaci diplomu (doklad o uznání vzdělání v zahraničí)?
Jestliže jste získali vzdělání v zahraniční vzdělávací instituci, uvádějte stupeň vzdělání odpovídající ve vzdělávacím systému České republiky.

Mám neakademický titul. Mohu ho uvést jako nejvyšší dosažené vzdělání?
Jako nejvyšší dosažené vzdělání nelze uvést profesní neakademické tituly BBA, MBA, MPA, DBA či LL.M.

Mám úplné střední všeobecné a zároveň i odborné vzdělání. Co mám uvést?
V případě, že jste absolvovali dvě nebo více středních škol (ukončené závěrečnou zkouškou nebo maturitou, eventuálně i výučním listem), označte kategorii „Nástavbové/zkrácené studium (s maturitou), absolvování dvou a více oborů středních škol“.

 

[B6] Proč tento údaj zjišťujeme?

Pouze díky sčítání máme ucelená data o vzdělanostní struktuře celého obyvatelstva. Jde rovněž o jedinečný zdroj dat o rozmístění skupin s různými úrovněmi vzdělání, což má význam pro rozhodování o tvorbě nových pracovních míst. Tato data také umožňují analyzovat úroveň vzdělání u slabších sociálních skupin, jako jsou samoživitelé, nezaměstnaní a ekonomicky neaktivní, a reagovat na to zvýšením dostupnosti či rozšířením nabídky vzdělávání a podporovat možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Hlavními uživateli dat jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve vzdělávání, Národní ústav odborného vzdělávání a výzkumná pracoviště.

 

Zpět na přehled otázek

 

[B7] „… Uveďte, kolik se Vám narodilo dětí.“

b7

[B7] Jak na to?

V otázce „… Uveďte, kolik se Vám narodilo dětí.“ (v listinném sčítacím formuláři B7) uveďte počet živě narozených dětí v manželství, před manželstvím i mimo manželství. Pokud se vám v nedávné době narodilo miminko, vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021 (například pokud se miminko narodilo po rozhodném okamžiku, tedy ve 3 hodiny ráno 27. března, nezapočítávejte ho, prosím).

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář, pamatujte si, že je tato otázka určena pouze ženám ve věku 15 a více let.

 

[B7] Životní situace 

Mám do počtu dětí započítat i adoptované děti?
Adoptované děti se do počtu dětí nezapočítávají. Uvádí se počet dětí, které se ženě dosud (až do 26. března 2021) narodily.

Uvádějí se i mrtvě narozené děti?
Uvede se počet pouze živě narozených dětí do půlnoci 26. března 2021 (v manželství, před manželstvím i mimo manželství). Počet by měl zahrnovat i případy, kdy některé z dětí později zemřelo.

 

[B7] Proč tento údaj zjišťujeme?

Hodnota sčítání tkví především v tom, že ukazuje faktory ovlivňující vývoj plodnosti. Výsledky umožňují analyzovat rozdíly v počtu dětí narozených ženám v různých generacích a zkoumat přitom vliv úrovně vzdělání, profese, podmínek bydlení či kulturních charakteristik. Jedná se o velmi cenná data používaná pro prognózy populačního vývoje, která se uplatňují mimo jiné při politicko-ekonomickém rozhodování o systému důchodového zabezpečení.


 

Zpět na přehled otázek

[B8] „Jaký je Váš mateřský jazyk?“

b8

[B8] Jak na to?

V otázce „Jaký je Váš mateřský jazyk?“ (v listinném sčítacím formuláři B8) uveďte mateřský jazyk, tj. první jazyk, kterým jste se učili mluvit. Lze uvést i dva mateřské jazyky.

 

[B8] Vysvětlivky

Mateřský jazyk je jazyk, kterým s vámi v dětství hovořila matka nebo osoby, které vás vychovaly (tj. první jazyk, kterým jste se učili mluvit).

 

[B8] Životní situace 

Mám 3 mateřské jazyky. Kam mohu vyplnit třetí?

Vyplnění více než dvou mateřských jazyků není možné. Jako mateřský jazyk se uvede jazyk, kterým s vámi v dětství hovořila matka nebo osoby, jež vás vychovaly (tj. první jazyk, kterým se sčítaná osoba učila mluvit). Zvolte prosím dva jazyky, které považujete za nejdůležitější.

 

[B8] Proč tento údaj zjišťujeme?

Jedině sčítání informuje o výskytu menšinových jazyků. Tato data umožňují rozhodovat o podpoře používání a zachování různých jazyků v dané lokalitě. Může se jednat například o zavedení dvojjazyčných místních názvů a nápisů či nabídku jazykového vzdělávání. To přispívá k zachování kulturní rozmanitosti a tradic a formování národnostní politiky státu. Data jsou také využívána pro hodnocení závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.


 

Zpět na přehled otázek

[B9] „Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).“

b9

[B9] Jak na to?

V otázce „Uveďte Vaši národnost…“ (v listinném sčítacím formuláři B9) můžete podle svého rozhodnutí uvést údaj o příslušnosti k národu, národnostní nebo etnické menšině. Nejedná se o státní občanství. Pro určení národnosti nemusí být rozhodující mateřský ani převážně používaný jazyk, podstatné je vaše přesvědčení. Uvedení údaje není povinné. Lze uvést i dvě národnosti. Údaj prosím napište česky.

 

[B9] Vysvětlivky

Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Není vázána na určitý stát, liší se od státního občanství. Pro určení národnosti nemusí být rozhodující mateřský ani převážně používaný jazyk. Uvedení údaje je dobrovolné. Jedná se o vyjádření vašeho osobního vztahu k určité skupině obyvatel a o rozhodnutí veřejně se k němu přihlásit. Žádné formální ani právní náležitosti tento vztah nemá.

Otázka B9 se týká národnosti, nikoliv občanství. Státní občanství, resp. státní příslušnost je na rozdíl od národnosti objektivně existující právní vztah mezi státem a jeho občanem, který občanovi zaručuje určitá práva (ochranu, volební právo). Občan o něm má zpravidla i doklad – občanský průkaz nebo cestovní pas. Při Sčítání 2021 se státní občanství ve formuláři nezjišťuje, tento údaj bude převzat z registru obyvatel.

 

[B9] Životní situace 

Mám tři národnosti. Kam mohu vyplnit třetí?
Vyplnění více než dvou národností není možné. Zvolte prosím dvě hlavní.

 

[B9] Proč tento údaj zjišťujeme?

Sčítání je zcela unikátním zdrojem dat o počtech národnostních menšin a jejich geografickém rozmístění. V souladu se zákonem o právech příslušníků národnostních menšin dává možnost realizovat kulturní akce, vytvářet vlastní média, rozhlasové a televizní pořady ve vlastním jazyce či užívat jazyk například v úředním styku či při vzdělávání. Odpověď na otázku o národnosti není povinná.

 

Zpět na přehled otázek

 

[B10] „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“

b10

[B10] Jak na to?

V otázce „Uveďte Vaši náboženskou víru…“ (v listinném sčítacím formuláři B10) můžete podle svého rozhodnutí uvést údaj o náboženské víře, náboženském směru, hnutí, církvi nebo společnosti, ke které se hlásíte. Uvedení údaje není povinné. Název prosím zapište co nejpřesněji a česky.

 

[B10] Vysvětlivky

Církev nebo náboženská společnost jsou dobrovolná společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry. Bývají založena za účelem vyznávání určité náboženské víry a s tím spojeného shromažďování, bohoslužeb, vyučování a duchovních služeb. Můžete uvést i církev, která není registrována v České republice.

 

[B10] Životní situace 

V jakém tvaru mám uvést víru, náboženský směr nebo církev, ke které se hlásím?

Vždy uveďte co nejpřesnější název církve, náboženské společnosti, náboženského směru, víry nebo vyznání. Lze uvést jakýkoliv slovní zápis. Například v případě registrovaných církví a náboženských společností lze použít název v souladu s Rejstříkem registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob, jenž je dostupný na webu Ministerstva kultury České republiky http://www3.mkcr.cz/cns_internet.

Mohu uvést i církev, která není registrována?
Můžete uvést jakoukoliv církev nebo víru, ke které se hlásíte. Uveďte její název co nejpřesněji.

 

[B10] Proč tento údaj zjišťujeme?

Sčítání je jedinečným zdrojem údajů o vztahu obyvatel k náboženství, a to i v geografickém a strukturním detailu. Pojem „náboženská víra“ může vyjadřovat přesvědčení člověka o konkrétním učení náboženské společnosti, obecnější soubor myšlenek představujících širší náboženský směr nebo i velmi všeobecné ideje. Během projednávání zákona o sčítání byla vyjádřena jasná vůle zachovat tuto otázku, jejímž cílem je postihnout kulturní charakteristiky společnosti.

Odpověď na otázku o náboženské víře není povinná.

 

Zpět na přehled otázek

 

[B11a] „Do jaké z následujících skupin patříte?“

b11a

[B11a] Jak na to?

V otázce „Do jaké z následujících skupin patříte?“ (v listinném sčítacím formuláři B11a) zvolte variantu, která nejlépe odpovídá vaší životní situaci. Vyberte pouze jednu z uvedených možností, která je pro vás hlavní/převažující. Pokud se vaše situace v nedávné době změnila (například jste dali výpověď), vyberte odpověď, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k 26. březnu 2021 (například pokud jste ukončili pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem až 31. března, vyberte „Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku“).

V listinném sčítacím formuláři nezapomeňte prosím vyplnit i otázku B11b „Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?“, pokud se vás týká. Na otázku B11b neodpovídají pouze děti předškolního věku a dále ti, kteří v otázce B11a „Do jaké z následujících skupin patříte?“ zakřížkovali „Zaměstnanci, podnikatelé, …“ nebo „Na mateřské dovolené…“, a tím se již řadí mezi zaměstnané/pracující. Ostatní vedle svého hlavního ekonomického statusu, který označili v otázce B11a, totiž také mohou, avšak nemusejí zároveň pracovat, proto je důležité, aby vyplnili i část B11b. Podle toho pak vyplňují i následující otázky za osobu. Děti předškolního věku zbytek otázek nevyplňují.

 

[B11a] Vysvětlivky

Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku jsou všichni 15letí a starší, kteří jsou k rozhodnému okamžiku sčítání (tedy k 26. březnu 2021) v placeném pracovním, členském, služebním nebo obdobném poměru k nějaké organizaci, družstvu, soukromé osobě nebo jinému právnímu subjektu, nebo patří mezi tzv. „sebezaměstnané“ (zaměstnavatelé, samostatně výdělečně činní, členové produkčních družstev) nebo pomáhající členy rodiny. Není přitom rozhodující rozsah pracovního úvazku ani jestli má pracovní aktivita charakter trvalý, dočasný, sezónní, nebo příležitostný. Rovněž nezáleží na tom, zda tyto osoby v rozhodném okamžiku sčítání dočasně nepracovaly (například z důvodu nemoci či dovolené).

Mateřská dovolená je období pracovního volna spojené s peněžitou pomocí v mateřství, kterou poskytuje matce (rodiči) zaměstnavatel a která se začíná počítat nejdříve osm týdnů, nejpozději však šest týdnů před plánovaným termínem porodu. Celková doba trvání je maximálně 28 týdnů, resp. 37 týdnů při porodu dvojčat nebo vícerčat.

Rodičovská dovolená je zpravidla poskytována po mateřské dovolené a slouží k prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel ji poskytuje matce dítěte hned po skončení mateřské dovolené nebo otci dítěte hned po narození dítěte. Tuto možnost rovněž uvedou osoby pobírající rodičovský příspěvek.

Nezaměstnaní, hledající zaměstnání jste, pokud je vám 15 a více let a k rozhodnému okamžiku sčítání (tedy k 26. březnu 2021) splňujete současně tři podmínky:
1) Jste bez práce (nejste v placeném zaměstnání ani nejste sebezaměstnaní).
2) Aktivně hledáte práci (například se registrujete u úřadu práce, samostatně hledáte práci, využíváte inzerce, podnikáte kroky pro založení vlastní firmy).
3) Jste připraveni k nástupu do práce (můžete nastoupit okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů).
Pokud některou z těchto podmínek nesplňujete, pak nespadáte do této kategorie a musíte ve formuláři zvolit jinou odpověď.
Za nezaměstnané jste považováni i v případě, že práci nehledáte, poněvadž jste ji již našli, nicméně nástup je stanoven na pozdější termín. Tato kategorie se také vztahuje na osoby neregistrované na úřadech práce a nepobírající příspěvek v nezaměstnanosti, pokud jsou bez práce a práci si hledají samostatně.

Osoby ve starobním/invalidním důchodu pobírají důchod, jenž je pro ně hlavním příjmem. To znamená, že nepracují, nebo pracují například jenom na částečný úvazek.

Osoby s jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů žijí z jiných finančních zdrojů, než je příjem ze zaměstnání nebo důchod (například z úspor, výnosů kapitálu, výnosů majetku, dividend, pronájmu či sociálních příspěvků).

Děti předškolního věku dosud nezačaly navštěvovat základní školu. Zpravidla jsou ve věku 0 až 5 let.

Žáci, studenti, učni se věnují studiu, a to na všech typech škol.

Ostatní bez vlastního příjmu jsou například osoby v domácnosti a jiné, i dospělé osoby, pokud jsou svou obživou závislé na některém jiném členovi domácnosti.

 

[B11a] Životní situace 

Pokud jsem se nezaregistroval/-a na úřadu práce, mohu uvést, že jsem nezaměstnaný/-á?

Pro účely sčítání je rozhodující, zda práci aktivně hledáte, nebo ne. Není podstatné, zda jste registrovaný/-á na úřadu práce. Odpovězte podle stavu platného k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k pátku 26. března 2021 (přesněji k půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021).
Pokud jste dal/-a výpověď nebo byl/-a propuštěn/-a před tímto okamžikem, ale práci jste aktivně hledal/-a (například jste prohlížel/-a nabídky zaměstnavatelů či byl/-a na pohovoru), uveďte možnost „Nezaměstnaní, hledající zaměstnání“.

Jak mám vyplnit otázku, pokud nemám stálé zaměstnání, jen brigády, sezónní práce, občasnou výpomoc a podobně?
Pokud nemáte stálé zaměstnání, ale pouze občasnou práci (například brigády či sezónní práce), odpovězte podle stavu platného k pátku 26. března 2021 (přesněji podle stavu k půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021). Pokud jste k tomuto okamžiku byli zaměstnaní (například jste měli aktivní smlouvu nebo trvající práci/brigádu), uveďte možnost „Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku“.

Jakou kategorii má vybrat student/-ka, který/-á pracuje na plný úvazek?
Vyplňte prosím jednu variantu odpovědi, kterou považujete za hlavní, převažující. Pokud si nemůžete vybrat, uveďte v otázce „Do jaké z následujících skupin patříte?“ (B11a) variantu „Žáci, studenti, učni“ a v otázce „Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?“ (B11b) zvolte „Ano“.

Jakou kategorii má vybrat student/-ka, který/-á aktivně hledá brigádu? Vybere variantu „Nezaměstnaní, hledající zaměstnání“?
Pokud jste nepracující student/-ka, vyplňte prosím „Žáci, studenti, učni“, a to bez ohledu na to, že si nyní hledáte brigádu.

Jsem ve starobním důchodu a zároveň pracuji. Co mám uvést?
Vyplňte prosím jednu variantu odpovědi, kterou považujete za hlavní, převažující. Pokud si nemůžete vybrat a jste v důchodu a zároveň podnikáte, uveďte v otázce „Do jaké z následujících skupin patříte?“ (v listinném sčítacím formuláři B11a) „Ve starobním/invalidním důchodu“ a v otázce „Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?“ (B11b) zvolte „Ano“.

Do jaké skupiny patří osoby pečující o osobu blízkou?
Osoba pečující o osobu blízkou uvede variantu „S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů než výše uvedené“.

Jsem na rizikovém těhotenství. Jak mám vyplnit otázku?
Pokud jste při rizikovém těhotenství v pracovní neschopnosti (na nemocenské), označte variantu “Zaměstnanci, podnikatelé...”. Pokud nejde o nemocenskou, zvolte jinou kategorii odpovídající Vaší životní situaci.

 

[B11a] Proč tento údaj zjišťujeme?

Sčítání poskytuje podrobné údaje o převažujících ekonomických aktivitách nejrůznějších skupin obyvatelstva včetně geografického pohledu. Ve spojení s údaji o vzdělání, podmínkách bydlení či složení domácností umožňuje analyzovat například situaci čerstvých absolventů, matek samoživitelek, lidí, kteří ztratili práci před důchodem, pracujících seniorů či osob bez vlastního příjmu.
Tyto ukazatele se využívají pro tvorbu, realizaci a hodnocení národní či evropské politiky zaměstnanosti, konkrétních celostátních nebo regionálních programů, zpracování analýz trhu práce dle lokalit či dopravní obslužnosti konkrétních území. To je důležité pro tvorbu nových pracovních míst či služeb, nabídky vzdělávání, rekvalifikačních kurzů nebo programů podpory sociálně slabších obyvatel. Hlavními uživateli dat jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, jednotlivé agentury práce, informační a poradenská střediska při úřadech práce, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Národní vzdělávací fond, dopravní podniky velkých měst, dopravní odbory městských a krajských úřadů a podobně.

 

Zpět na přehled otázek

 

[B11b] „Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?“

b11b

[B11b] Jak na to?

V otázce „Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně…?“ (v listinném sčítacím formuláři B11b) uveďte, zda v době kolem sčítání obvykle odpracujete alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku. Vyberte pouze jednu z uvedených možností.

Pokud v listinném sčítacím formuláři zakřížkujete variantu „Ne“, otázky B12 „Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání“ a B13 „Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou práci)“ nevyplňujte. Před pokračováním si prosím pozorně přečtěte instrukci ve formuláři nad otázkou B14.

Na otázku B11b neodpovídají pouze děti předškolního věku a dále ti, kteří v otázce B11a „Do jaké z následujících skupin patříte?“ zakřížkovali „Zaměstnanci, podnikatelé, …“ nebo „Na mateřské dovolené…“, a tím se již řadí mezi zaměstnané/pracující. Ostatní vedle svého hlavního ekonomického statusu, který označili v otázce B11a, totiž také mohou, avšak nemusejí zároveň pracovat, proto je důležité, aby vyplnili i část B11b. Podle toho pak vyplňují i následující otázky za osobu.

 

[B11b] Proč tento údaj zjišťujeme?

Sčítání poskytuje podrobné údaje o převažujících ekonomických aktivitách nejrůznějších skupin obyvatelstva včetně geografického pohledu. Ve spojení s údaji o vzdělání, podmínkách bydlení či složení domácností umožňuje analyzovat například situaci čerstvých absolventů, matek samoživitelek, lidí, kteří ztratili práci před důchodem, pracujících seniorů či osob bez vlastního příjmu.
Tyto ukazatele se využívají pro tvorbu, realizaci a hodnocení národní či evropské politiky zaměstnanosti, konkrétních celostátních nebo regionálních programů, zpracování analýz trhu práce dle lokalit či dopravní obslužnosti konkrétních území. To je důležité pro tvorbu nových pracovních míst či služeb, nabídky vzdělávání, rekvalifikačních kurzů nebo programů podpory sociálně slabších obyvatel. Hlavními uživateli dat jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, jednotlivé agentury práce, informační a poradenská střediska při úřadech práce, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Národní vzdělávací fond, dopravní podniky velkých měst, dopravní odbory městských a krajských úřadů a podobně.

 

Zpět na přehled otázek

 

[B12] „Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.“

b12

[B12] Jak na to?

V otázce „Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.“ (v listinném sčítacím formuláři B12) uveďte kód a název odvětví ekonomické činnosti vašeho zaměstnavatele nebo předmětu vašeho podnikání. Pokud máte dvě zaměstnání/podnikání, vyplňte odvětví ekonomické činnosti podle hlavního zaměstnání/podnikání.

V listinném sčítacím formuláři použijte jako pomůcku seznam odvětví uvedený na poslední stránce formuláře. Stačí opsat pouze začátek názvu nebo pouze tu část názvu odvětví, která se vás konkrétně týká.

Otázku B12 vyplňují všichni pracující/zaměstnaní, tedy ti, kteří v otázce B11a označili první nebo druhou možnost odpovědi („Zaměstnanci, podnikatelé, …“ nebo „Na mateřské dovolené…“) nebo na otázku B11b odpověděli „Ano“ (to znamená, že v době kolem sčítání obvykle odpracují alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku).

 

[B12] Vysvětlivky

Odvětví ekonomické činnosti určete podle hlavního druhu ekonomické činnosti zaměstnavatele (resp. dle předmětu podnikání). Například „85 Školství“ uvedou všichni zaměstnanci školy – učitel, sekretářka, ale i pracovníci údržby, úklidu, školní jídelny apod., nejsou-li zaměstnanci firmy, která škole poskytuje tyto služby. Naopak například kuchařka zaměstnaná ve firmě, která pro školu vaří, uvede „56 Stravování“.

 

[B12] Životní situace 

Mám dvě práce na poloviční úvazek. Kterou mám uvést ve formuláři?
V případě dvou či více zaměstnání nebo podnikání vyplňte prosím jedno, které považujete za hlavní.

Nenašel/šla jsem v papírovém formuláři odvětví, ve kterém pracuji. Co mám dělat?
Pokud nemůžete nalézt v listinném sčítacím formuláři odvětví ekonomické činnosti vašeho zaměstnavatele nebo předmětu vašeho podnikání v tabulce na straně 16, popište ho co nejpřesněji vlastními slovy bez uvedení kódu.

 

[B12] Proč tento údaj zjišťujeme?

Sčítání je jedinečným uceleným zdrojem dat o struktuře a skutečném rozmístění obyvatel pracujících či podnikajících v jednotlivých odvětvích. Díky tomu se ví, ve kterých lokalitách se soustřeďují například pracovníci v zemědělství, automobilovém či textilním průmyslu. Ve spojení s dalšími údaji lze zjistit, která odvětví kladou speciální nároky na vzdělání, jaký je věk zaměstnanců, odkud dojíždějí či zda je využívána zahraniční pracovní síla. To umožňuje státu či místním samosprávám analyzovat ekonomickou situaci, podporovat růst perspektivních odvětví či zmírňovat dopady zániku odvětví slabších. Může se například jednat o tvorbu investičních pobídek, tvorbu nových pracovních míst, rozvoj potřebných dopravních spojů, nabídku vzdělávání či úpravu politiky v oblasti pracovních povolení tam, kde je nutná zahraniční pracovní síla.


 

Zpět na přehled otázek


[B13] „Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou práci).“

b13

[B13] Jak na to?

V otázce „Uveďte své současné zaměstnání…“ (v listinném sčítacím formuláři B13) napište své aktuální zaměstnání, vykonávanou profesi či práci. Odpověď prosím napište česky. V případě dvou či více zaměstnání nebo podnikání se tato otázka vyplňuje podle hlavní pracovní činnosti. Jako zaměstnání se uvede konkrétní vykonávaná činnost včetně pracovního zařazení (případně funkce) i oboru. Například: pokladní v obchodě, architekt zahrad, tiskař-dělník, ředitelka hotelu či finanční analytik.

V listinném sčítacím formuláři otázku B13 vyplňují všichni pracující/zaměstnaní, tedy ti, kteří v otázce B11a označili první nebo druhou možnost odpovědi („Zaměstnanci, podnikatelé, …“ nebo „Na mateřské dovolené…“) nebo na otázku B11b odpověděli „Ano“ (to znamená, že v době kolem sčítání obvykle odpracují alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku).

 

[B13] Vysvětlivky

Zaměstnanec uvede konkrétní vykonávanou činnost včetně pracovního zařazení (případně funkce) i oboru (například montážní dělník vozidel, obsluha dopravníku, řidič autojeřábu, čalouník nábytku, dělník chemické výroby, mechanik provozní údržby, stavební elektromontér, pokladní v obchodě, pracovník bankovní přepážky, učitel v MŠ, obchodní referent, architekt zahrad, daňový úředník, vedoucí obchodního odboru, vrchní sestra, zástupce ředitele ZŠ, vedoucí skladu, ředitel hotelu, dispečer dopravy, vědecký pracovník – biochemie, strážník městské policie a podobně).

Podnikatel uvede například opravář praček, finanční poradce – pojištění, majitel výrobního podniku – nábytkářství, jednatel komunikační agentury, OSVČ – autodoprava, soukromý zemědělec – pěstitelství.

 

[B13] Životní situace 

Jak mám vyplnit otázku o zaměstnání, když má moje profese různé názvy?
Uveďte co nejvýstižnější název zaměstnání. Můžete jej napsat tak, jak je uveden například ve vaší pracovní smlouvě nebo na vizitce.

 

[B13] Proč tento údaj zjišťujeme?

Údaje o vykonávané profesi v kombinaci s ekonomickým odvětvím, ve kterém pracujete, poskytují přesnější charakteristiku zaměstnání obyvatelstva. Ve spojení s úrovní vzdělání pak tyto informace postihují kvalifikační strukturu pracovní síly v dané lokalitě. Mohou být cenným zdrojem údajů při plánování výstavby nových průmyslových zón či při tvorbě nabídky rekvalifikačních kurzů.


 

Zpět na přehled otázek

[B14] „Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?“

b14

[B14] Jak na to?

V otázce „Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?“ (v listinném sčítacím formuláři B14) vyberte pouze jednu z uvedených možností.

Pokud vyplňujete listinný sčítací formulář a pracujete (v otázce B11a „Do jaké z následujících skupin patříte?“ jste uvedli „Zaměstnanci, podnikatelé, …“ nebo „Na mateřské dovolené…“ nebo jste v otázce B11b „Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně…“ odpověděli „Ano“), uveďte adresu místa výkonu práce (nikoliv sídla firmy či adresu školy). Nepracující studenti a žáci uvedou adresu školy. Ostatní osoby – ti, kdo nepracují ani nejsou žáky, studenty či učni – otázky B14–B16 vůbec nevyplňují. Pokud uvedete „Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště.“, zbytek stránky nevyplňujte. Pracující v zahraničí uvedou pouze název státu, a to česky. Nemáte-li stálé místo pracoviště, ale pracovní dobu začínáte vždy na stejné adrese (například řidiči, piloti, řemeslníci-opraváři), uveďte adresu místa nástupu do zaměstnání. Pracující, kteří místo výkonu zaměstnání často mění (například pracovníci na montážích, na stavbách, prodavači na tržištích) nebo cestují, ale nezačínají denně na stálé adrese (obchodní cestující, řidiči kamionů aj.), zakřížkují „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“ a pokračují rovnou k otázce B16 „Jaký dopravní prostředek obvykle používáte…?“.

 

[B14] Vysvětlivky

Obvyklé bydliště (také faktické bydliště) je místo, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času bez ohledu na dočasnou nepřítomnost například pro účely dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest a léčení. Ve sčítání se zjišťuje místo, kde sčítaná osoba fakticky žije a kde má svou domácnost, případně rodinu. Nemusí (ale samozřejmě může) se přitom jednat o adresu trvalého pobytu, kterou máte zapsánu v dokladech.

Číslo popisné se obvykle uvádí v adrese před lomítkem (například Lomnická 735/15). Je to unikátní identifikátor budovy v dané části obce.

Číslo orientační se obvykle uvádí za lomítkem (například Lomnická 735/15). Je složeno z maximálně tří číslic a případně písmene (například 2a, 42b). V obcích s pojmenovanými ulicemi se toto číslo přiděluje pro jednoznačné označení budovy v rámci ulice. Čísla orientační nemusejí být ve všech obcích. Není-li číslo orientační součástí adresy, ponechte pole za lomítkem prázdné.

Čísla evidenční se přidělují namísto čísla popisného především stavbám pro rodinnou rekreaci a dočasným stavbám.

Budovám se nejčastěji přidělují čísla popisná, některým namísto toho čísla evidenční a některým budovám se žádné číslo nepřiděluje.

 

[B14] Životní situace  

Během protiepidemických opatření pracuji převážně na home office / se účastním distanční výuky z domova. Jak mám uvést údaje o dojížďce?
Údaje o dojížďce do zaměstnání nebo školy vyplňte dle toho, zda pro vás bude práce či výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření, či nikoliv. Pokud již teď víte, že i nadále budete pracovat z domova, odpovídejte dle adresy, kde bydlíte. U většiny studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie distanční výuka přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě odpovězte na otázky dle adresy školy.

Jsem na mateřské dovolené. Musím vyplnit otázku?
Jste-li na mateřské dovolené, vyplňte prosím údaje o místě pracoviště a další podle zaměstnání, kde jste pracovali před nástupem na mateřskou dovolenou.

Mám pouze číslo domu a nevím, zda se jedná o číslo popisné, či orientační.
Pokud máte na domě jenom jedno číslo, pravděpodobně/nejčastěji se jedná o číslo popisné.

 

[B14] Proč tento údaj zjišťujeme?

Ucelené údaje o místě práce či školy dávají přehled o množství osob, které cestují za prací či studiem mezi jednotlivými obcemi, okresy a kraji. V kombinaci s místem pracoviště, odvětvím a postavením v zaměstnání umožňují zjistit, kde jsou soustředěny například dělnické, inženýrské či jiné profese, a celkovou dostupnost práce. To může ovlivnit rozhodování o nabídce vzdělávání v místech, kde potřebné profese chybějí. Údaje o tom, ze kterých lokalit lidé nejčastěji dojíždějí, mohou ovlivnit plánování veřejné dopravy. Hlavními uživateli dat jsou dopravní podniky velkých měst, dopravní odbory městských a krajských úřadů a specializované městské organizace (například v Praze Ropid, Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy) atd.

 

Zpět na přehled otázek

 

[B15] „Jak často dojíždíte či docházíte do práce nebo do školy z obvyklého bydliště …?“

b15

[B15] Jak na to?

V otázce „Jak často dojíždíte či docházíte do práce nebo do školy z obvyklého bydliště [A1]?“ (v listinném sčítacím formuláři B15) uveďte, jak často dojíždíte či docházíte do práce nebo do školy z adresy obvyklého bydliště, kterou jste uvedli na začátku v otázce „Kde bydlíte?“ (A1). Vyberte pouze jednu z uvedených možností. Pozor! Tato otázka se týká dojížďky či docházky z místa obvyklého bydliště, nikoliv z místa přechodného ubytování, například z ubytovny či koleje (pokud nejsou místem obvyklého bydliště). Pracující studenti a učni uvádějí údaje o dojížďce z místa obvyklého bydliště do zaměstnání, nikoli do školy.

Pokud jste v listinném sčítacím formuláři v otázce B14 uvedli „Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště.“, otázky B15 a B16 o dojížďce nevyplňujte.

 

[B15] Vysvětlivky

Obvyklé bydliště (také faktické bydliště) je místo, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času bez ohledu na dočasnou nepřítomnost například pro účely dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest a léčení. Ve sčítání se zjišťuje místo, kde sčítaná osoba fakticky žije a kde má svou domácnost, případně rodinu. Nemusí (ale samozřejmě může) se přitom jednat o adresu trvalého pobytu, kterou máte zapsánu v dokladech.

Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště, ale z jiného místa uveďte v případě, že ze svého obvyklého bydliště dojíždíte do blízkosti místa zaměstnání či školy (například týdně, měsíčně) a bydlíte tam v místě přechodného ubytování (na ubytovně, v podnájmu, na studentské koleji apod.), odkud teprve dojíždíte či docházíte do zaměstnání či školy. Cílem sčítání je totiž zjistit objížďkové proudy mezi pracovištěm či školou a místem obvyklého bydliště, nikoliv místem přechodného ubytování.

 

[B15] Životní situace 

Pracuji na krátký a dlouhý týden. Co mám uvést?
Pokud pracujete v režimu krátký a dlouhý týden, uveďte údaje o frekvenci dojížďky během tzv. dlouhých týdnů.

Během protiepidemických opatření pracuji převážně na home office / se účastním distanční výuky z domova. Jak mám uvést údaje o dojížďce?

Údaje o dojížďce do zaměstnání nebo školy vyplňte dle toho, zda pro vás bude práce či výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření, či nikoliv. Pokud již teď víte, že i nadále budete pracovat z domova, odpovídejte dle adresy, kde bydlíte. U většiny studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie distanční výuka přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě odpovězte na otázky dle adresy školy.

Pracuji z domova. Co mám uvést?

Pokud pracujete doma v místě obvyklého pobytu, označte možnost „Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště“.

Jak vyplnit otázky o dojížďce, když dojíždím do místa zaměstnání/školy jednou za týden, tam mám ubytování a na víkend se zase vracím k rodině?

Uvedete dopravní prostředek, kterým obvykle dojíždíte z místa vašeho přechodného ubytování do místa pracoviště či školy. V otázce „Jak často dojíždíte či docházíte do práce nebo do školy z obvyklého bydliště …?“ (B15) uvedete „Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště, ale z jiného místa“.

 

[B15] Proč tento údaj zjišťujeme?

Údaje o frekvenci dojíždění za prací nebo do školy v kombinaci s počty dojíždějících a cílovou destinací umožňují odhadnout skutečný rozsah dojížďky a lépe tak rozhodovat o zavedení či posílení vlakových či autobusových spojů.

 

Zpět na přehled otázek

 

[B16] „Jaký dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu cestu do práce nebo školy?“

b16

[B16] Jak na to?

V otázce „Jaký dopravní prostředek obvykle používáte…?“ (v listinném sčítacím formuláři B16) uveďte, které dopravní prostředky obvykle používáte pro jednu běžnou cestu do práce nebo školy. Na rozdíl od otázky B15 „Jak často dojíždíte či docházíte…?“ se může jednat o dojížďku jak z místa obvyklého bydliště, tak z místa přechodného ubytování (například z ubytovny či koleje), tedy podle toho, odkud do práce nebo školy skutečně jezdíte. Můžete uvést pouze jeden dopravní prostředek, který používáte pro nejdelší část cesty, a nejvýše dva další dopravní prostředky, které používáte ke zbytku cesty. Pracující studenti a učni uvádějí údaje o dojížďce do zaměstnání, nikoli údaje o dojížďce do školy. Pokud cestujete každý den různě, uveďte nejčastější způsob cestování.

Pokud jste v listinném sčítacím formuláři v otázce B14 „Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?“ uvedli „Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště.“, otázky B15 a B16 o dojížďce nevyplňujte.

 

[B16] Vysvětlivky

Automobil, který neřídím, zvolte jako odpověď v případě, že cestujete s dalším členem domácnosti (například partnerem), formou spolujízdy, taxislužbou a podobně.

Městská hromadná doprava (MHD) je veřejná hromadná doprava provozovaná na území města. V Praze zahrnuje i metro (metro nespadá do varianty „Vlak“).

Autobus (kromě MHD) uveďte, pokud využíváte autobusovou dopravu, která překračuje hranice obce/města. Patří sem i příměstská autobusová doprava.

Vlak uveďte, pokud využíváte železniční dopravu mezi obcemi, případně i na území města (například příměstské vlaky, které fungují jako součást MHD).

Jiný dopravní prostředek zahrnuje všechny ostatní kategorie, které nejsou ve formuláři přímo uvedeny.

Žádný (pouze pěšky) zvolte, pokud chodíte do zaměstnání nebo školy výhradně pěšky, tj. nevyužíváte vůbec žádný dopravní prostředek.

 

[B16] Životní situace 

Během protiepidemických opatření pracuji převážně na home office / se účastním distanční výuky z domova. Jak mám uvést údaje o dojížďce?
Údaje o dojížďce do zaměstnání nebo školy vyplňte dle toho, zda pro vás bude práce či výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření, či nikoliv. Pokud již teď víte, že i nadále budete pracovat z domova, odpovídejte dle adresy, kde bydlíte. U většiny studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie distanční výuka přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě odpovězte na otázky dle adresy školy.

Občas řídím já, občas manželka. Co mám vyplnit?
Vyplňte prosím jednu variantu odpovědi, kterou považujete za hlavní, převažující.

Do práce dojíždím MHD a poté dojdu pěšky. Stačí označit políčko „MHD“?
V tomto případě stačí označit políčko “Městská hromadná doprava (MHD)”.
Odpověď „Žádný (pouze pěšky)“ uveďte pouze v případě, že při cestě do zaměstnání nebo školy nepoužíváte žádný dopravní prostředek.

Jezdím z vesnice autobusem, který provozuje regionální dopravce, ve městě však funguje jako MHD a staví všude jako běžný autobus. Co mám vyplnit?
Vyplňte prosím variantu „Autobus (kromě MHD)“.

Co mám uvést v případě, že do práce jezdím vlakem v rámci jedné obce?
Pokud jezdíte vlakem, a to jak mezi obcemi, tak na území města (např. příměstské vlaky, které fungují jako součást městské hromadné dopravy), uveďte odpověď „Vlak“.

Jak vyplnit otázky o dojížďce, když dojíždím do místa zaměstnání/školy jednou za týden, tam mám ubytování a na víkend se zase vracím k rodině?
Uvedete dopravní prostředek, kterým obvykle dojíždíte z místa vašeho přechodného ubytování do místa pracoviště či školy.

 

[B16] Proč tento údaj zjišťujeme?

Údaje o druhu a způsobu dopravy v kombinaci s údaji o frekvenci dojíždění a místě práce či školy souvisejí s vytížeností dopravy v jednotlivých oblastech. Nadprůměrné využívání osobních automobilů může signalizovat nedostatečnou dopravní obslužnost a nutnost posílení vlakové či autobusové dopravy. Adresa zaměstnavatele slouží ke zmapování dojížďkových proudů z adresy místa bydliště. Údaje o dojížďce do zaměstnání a do škol jsou využívány státní správou jako podklad pro realizaci a aktualizaci návrhu konkrétních celostátních nebo regionálních programů, analytických studií dojížďkových proudů a optimalizace dopravní obslužnosti konkrétních území aj.
 

Zpět na přehled otázek