Sčítání 2021

Národnost

K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších národností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %).
Vyplnění otázky na národnost bylo dobrovolné, bez vyplnění ji nechalo 31,6 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 25,3 %.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jednou uvedenou národností.)

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

z toho podle národnosti1)

česká

moravská

slezská

slovenská

polská

německá

romská

ruská

ukrajinská

vietnamská

neuvedeno

1991

10 302 215 8 363 768 1 362 313 44 446 314 877 59 383 48 556 32 903 5 062 8 220 421 22 017

2001

10 230 060 9 249 777 380 474 10 878 193 190 51 968 39 106 11 746 12 369 22 112 17 462 172 827

2011

10 436 560 6 711 624 521 801 12 214 147 152 39 096 18 658 5 135 17 872 53 253 29 660 2 642 666

2021

10 524 167 6 033 014 359 621 12 451 96 041 26 802 9 128 4 458 25 296 78 068 31 469 3 321 058

1) zahrnuje pouze osoby s jednou uvedenou národností

Ve všech krajích kromě dvou deklarovaly českou národnost více než tři čtvrtiny z těch, kteří na otázku odpověděli, ve výjimečném Jihomoravském kraji to bylo pouze 62,2 % a ve Zlínském 72,4 %. Nejvyšší zastoupení osob české národnosti pak dosáhlo podílu 94,2 % v Jihočeském a 94,0 % v Královéhradeckém kraji. Obyvatelé s moravskou národností tvořili nejméně desetinu z uváděných národností v krajích Jihomoravském (21,6 %), Zlínském (15,0 %) a Olomouckém (12,4 %). Shodně jako u státního občanství se Hlavní město Praha odlišovalo nejvyšším podílem tří národností (slovenské 2,3 %, ukrajinské 3,0 % a ruské 1,6 %).
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jednou uvedenou národností.)


V jednotlivých národnostech zahrnuty osoby, které uvedly pouze jednu národnost.

podle obvyklého pobytu

SLDB 2021

Národnost1)

Obyvatelé hlásící se k dané národnosti

výhradně

v kombinaci s další
národností2)

celkem2)

česká

6 033 014 382 090 6 415 104

moravská

359 621 197 020 556 641

německá

9 128 15 504 24 632

polská

26 802 11 416 38 218

romská

4 458 17 233 21 691

ruská

25 296 9 210 34 506

slezská

12 451 18 850 31 301

slovenská

96 041 66 537 162 578

ukrajinská

78 068 14 824 92 892

vietnamská

31 469 7 254 38 723

1) ostatní národnosti a jejich kombinace jsou uvedeny v části Ke stažení v souboru Obyvatelstvo podle národnosti včetně kombinací
2) osoby, které uvedly dvě národnosti, jsou započteny v obou národnostech

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.