Sčítání 2021

Obyvatelstvo

K 26. březnu 2021 měla Česká republika 10 524 167 obyvatel.

Pohlaví

Zastoupení obyvatel podle pohlaví bylo v populaci lehce ve prospěch žen, jejichž podíl byl 50,7 %...

Věková struktura

Mezi sečtenými představovaly děti ve věku 0–14 let 16,1 %, osoby ve věku 15–64 let 63,5 % ...

Rodinný stav

Ze sečtených obyvatel ve věku 15 a více let bylo 32,1 % svobodných a 45,6 % ženatých a vdaných...

Vzdělání

Nadále vzrůstá zastoupení osob s vyššími stupni vzdělání...

Státní občanství

Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci...

Národnost

K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 %...

Mateřský jazyk

Počet obyvatel, kteří označili za svůj mateřský jazyk češtinu, dosáhl necelých 9 milionů (92,1 %)...

Bydliště

Polovina (50,4 %) z obyvatel, kteří uvedli bydliště v době narození, žila v době narození ve stejné obci...

Náboženská víra

V odpovědi na náboženskou víru deklarovalo 18,7 % z těch, kteří otázku vyplnili, že jsou věřící...

Plodnost žen

Mezi 4,4 miliony žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem živě narozených dětí bylo...

Způsob bydlení

Při Sčítání 2021 žilo v bytech přes 10,1 milionu obyvatel Česka, zatímco osob bydlících v zařízeních,...

Registrovaný pobyt

Podíl obyvatel, kteří měli registrovaný pobyt v obci obvyklého pobytu, dosáhl 92,0 %...

Ekonomická aktivita

Podle výsledků Sčítání 2021 došlo k nárůstu osob zahrnutých mezi pracovní sílu...

Postavení v zaměstnání

Počet zaměstnaných osob se za uplynulou dekádu zvýšil o téměř 710 tisíc...

Odvětví ekonomické činnosti

Více než čtvrtina (27,5 %) zaměstnaných se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti pracovala v průmyslu...

Zaměstnání

Nejvíce zastoupenou hlavní třídou zaměstnání mezi zaměstnanými se zjištěnou vykonávanou prací...