Sčítání 2021

Mateřský jazyk

Počet obyvatel, kteří označili za svůj mateřský jazyk češtinu, dosáhl necelých 9 milionů (92,1 %). Tento počet byl v případě moravského jazyka 16,5 tisíce (0,2 %). Ze zahraničních mateřských jazyků byla nejčastěji udávána slovenština, kterou deklarovalo přes 150 tisíc obyvatel (1,5 %). Druhým nejčastěji uváděným zahraničním jazykem byla ukrajinština, kterou deklarovalo téměř 90 tisíc obyvatel (0,9 %). Romský jazyk uvedlo lehce přes 4 tisíce obyvatel a znakový jazyk téměř 1,5 tisíc obyvatel.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem.)

1) zahrnuje pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle mateřského jazyka1)

český

moravský

slovenský

polský

německý

romský

ruský

ukrajinský

vietnamský

maďarský

anglický

nezjištěno

1991

10 302 215 9 871 518 . 239 355 52 362 40 907 24 294 . 4 882 . 20 260 . 29 655

2001

10 230 060 9 707 397 . 208 723 50 738. 41 328 23 211 18 746 . . . 3 791 76 868

2011

10 436 560 9 263 300 62 908 154 465 33 597 14 148 4 919 31 622 48 250 30 830 9 286 7 202 464 056

2021

10 524 167 8 996 475 16 523 150 738 30 183 10 151 4 280 59 560 88 873 43 822 8 533 13 997 759 394

1) zahrnuje pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem

Ve všech krajích byla převládajícím mateřským jazykem čeština, přičemž v Hlavním městě Praze byla mateřským jazykem pro nejnižší podíl obyvatel (82,5 %) a v Kraji Vysočina pro nejvyšší (96,7 %) podíl obyvatel. Vyšší podíl obyvatel uvádějící jako svůj mateřský jazyk moravský byl v krajích Jihomoravském (0,8 %), Zlínském (0,6 %) a Olomouckém (0,5 %). Zastoupení ve výši 2 nebo více procent dosáhl ruský jazyk v Hlavním městě Praze (2,8 %), ukrajinský jazyk v Hlavním městě Praze (2,6 %) a slovenský jazyk v Hlavním městě Praze (2,5 %).
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem.)

V jednotlivých mateřských jazycích zahrnuty osoby, které uvedly pouze jeden mateřský jazyk.

podle obvyklého pobytu

 

SLDB 2021

Mateřský jazyk

Obyvatelé s uvedeným mateřským jazykem

výhradně

v kombinaci s dalším
mateřským jazykem1)

celkem1)

český

8 996 475 217 512 9 213 987

moravský

16 523 12 124 28 647

slovenský

150 738 74 508 225 246

polský

30 183 19 486 49 669

německý

10 151 21 605 31 756

romský

4 280 23 822 28 102

ruský

59 560 36 801 96 361

ukrajinský

88 873 34 865 123 738

vietnamský

43 822 13 586 57 408

maďarský

8 533 6 131 14 664

anglický

13 997 16 481 30 478

1) osoby, které uvedly dva mateřské jazyky, jsou započteny v obou jazycích

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.