Sčítání 2021

Postavení v zaměstnání

Počet zaměstnaných osob se za uplynulou dekádu zvýšil o téměř 710 tisíc a k 26. 3. 2021 dosáhl bezmála 5,3 milionu, čímž se přiblížil hodnotě zjištěné naposledy při Sčítání 1991. Mezi zaměstnanými se zjištěným postavením v zaměstnání byli nejvíce zastoupeni zaměstnanci (83,9 %), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby pracující na vlastní účet, kterých bylo zjištěno přes 718  tisíc (15,0 %). Počet zaměstnavatelů (podnikatelů se zaměstnanci) se naproti tomu snížil na zhruba 53 tisíc a představoval jen 1,1 % všech zaměstnaných se zjištěným postavením v zaměstnání.

v roce 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Zaměstnaní
celkem

z toho podle postavení v zaměstnání

zaměstnanci

zaměstnavatelé

osoby pracující
na vlastní účet

nezjištěno

2001

4 766 463 3 890 620 171 781 572 200 100 579

2011

4 580 714 3 568 223 164 921 589 168 233 575

2021

5 290 071 4 027 988 53 454 718 346 490 283

Z hlediska struktury zaměstnaných osob podle postavení v zaměstnání se mezi kraji opět vymykalo Hlavní město Praha, které vykázalo zdaleka nejvyšší podíl osob pracujících na vlastní účet (20,7 %) a nejnižší podíl osob v postavení zaměstnanců (78,7 %). Na opačné pozici žebříčku se nacházel Moravskoslezský kraj, v němž bylo relativní zastoupení osob pracujících na vlastní účet ze všech krajů nejnižší (12,0 %), kdežto zaměstnanců naopak nejvyšší (86,7 %).

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.