Sčítání 2021

Typ hospodařící domácnosti

Ve Sčítání 2021 bylo sečteno 4,8 mil. hospodařících domácností, z nichž téměř 60 % představovaly rodinné domácnosti. Převážná většina rodinných domácností byla tvořena úplnou rodinou, tj. osobami žijícími v partnerství, nejčastěji v manželství. Neúplné rodiny (tj. rodič žijící s dítětem) tvořily necelou pětinu rodinných domácností.

Nerodinné domácnosti představují především domácnosti jednotlivců. Jejich podíl na celkovém počtu hospodařících domácností dlouhodobě narůstá, z 26 % v roce 1991 na 39 %. Vícečlenné nerodinné domácnosti pak tvoří pouze necelá 2 % všech domácností.

 

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Hospodařící
domácnosti
celkem

v tom domácnosti

rodinné

nerodinné

celkem

v tom tvořené

celkem

v tom

1 rodinou

2 a více rodinami

domácnosti
jednotlivců

vícečlenné
domácnosti

1991

3 983 858 2 922 173 2 856 608 65 565 1 061 685 1 047 221 14 464

2001

4 216 085 2 856 630 2 803 340 53 290 1 359 455 1 276 176 83 279

2011

4 375 122 2 737 561 2 667 867 69 694 1 637 561 1 422 147 215 414

2021

4 813 103 2 844 045 2 773 930 70 115 1 969 058 1 880 336 88 722

Výrazně nejnižší podíl rodinných domácností (49,9 %) a zároveň nejvyšší podíl domácností jednotlivců (39,1 %) na celkovém počtu domácností byl zaznamenán v Hlavním městě Praze. Nižší podíl rodinných domácností, než je celorepubliková hodnota (59,1 %), vykazují také kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský. Na opačné straně stojí kraje Vysočina, Zlínský a Středočeský s nejvyšším podílem rodinných domácností, nad 63 %. Nejnižší podíl domácností jednotlivců byl zaznamenán v kraji Vysočina, a to 33,5 %.

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Rodinné
domácnosti
celkem

úplné rodiny

neúplné rodiny

celkem

v tom

celkem

v tom

manželské páry

faktická manželství

registrovaná
partnerství
faktická partnerství

osamělý otec

osamělá matka

1991

2 856 608 2 440 492 2 356 647 83 845 x . 416 116 71 051 345 065

2001

2 803 340 2 260 497 2 138 836 121 661 x . 542 843 85 437 457 406

2011

2 667 867 2 097 031 1 857 997 234 346 632 4 056 570 836 107 084 463 752

2021

2 773 930 2 265 340 1 748 068 509 535 1 964 5 773 508 590 77 060 431 530

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.