Sčítání 2021

Vlastnická struktura domů

Nejrozšířenějším typem vlastníka domu byly k 26. 3. 2021 fyzické osoby, které vlastnily 88,3 % všech obydlených domů v České republice, u nichž se podařilo typ vlastníka zjistit. Druhou nejčastější formou vlastnictví bylo „spoluvlastnictví vlastníků bytů“, které bylo zjištěno u 144 128 obydlených domů. Již třetí sčítání po sobě pokračoval pokles počtu domů ve vlastnictví bytových družstev, obcí a státu, které zaujímaly dohromady jen 2,3 % obydleného domovního fondu se zjištěným typem vlastníka. Vlastnická struktura domů nebyla poprvé v historii sčítání zjišťována přímo od respondentů, ale byla odvozena z evidovaných údajů v katastru nemovitostí.

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené domy, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy

Česká republika

Rok sčítání

Obydlené domy
celkem

v tom podle vlastníka domu

fyzická
osoba
obec,
stát1)
bytové
družstvo2)
jiná
právnická
osoba
spoluvlastnictví
vlastníků
bytů
kombinace
vlastníků
nezjištěno

1991

1 597 076 1 308 286 213 961 51 835 . . . 254

2001

1 630 705 1 397 924 79 066 41 808 . . . 8 295

2011

1 800 075 1 499 512 48 948 31 509 22 944 137 687 22 429 37 046

2021

1 952 668 1 716 302 31 443 13 230 35 765 144 128 3 639 8 161

1) v roce 2001 zahrnuje i bývalá lidová bytová družstva (LBD)
2) v roce 1991 a 2001 zahrnuje pouze stavební bytová družstva (SBD)

Hlavní město Praha mělo k 26. 3. 2021 ze všech krajů, kvůli nadprůměrnému zastoupení bytových domů, zdaleka nejnižší podíl obydlených domů ve vlastnictví fyzických osob (68,3 %) a naopak nejvyšší podíly obydlených domů ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (22,0 %), ve vlastnictví jiných právnických osob (5,3 %) a bytových družstev (3,0 %). Nejvyšší relativní zastoupení obydlených domů ve vlastnictví obcí a státu vykázal Karlovarský kraj (2,5 %). Ve Středočeském a Zlínském kraji bylo vlivem výrazné převahy rodinných domů 92,3 % obydleného domovního fondu, u něhož se podařilo typ vlastníka zjistit, ve vlastnictví fyzických osob – nejvíce ze všech krajů. V Praze a v Moravskoslezském kraji se nacházely dva z pěti obydlených domů ve vlastnictví bytových družstev v Česku.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.